Checklist nieuwe klant

In deze lijst vind je een opsomming van alle documenten en informatie die we nodig hebben als jij ons jouw boekhouding laat uitvoeren.

Het kan zijn dat een aantal zaken voor jou niet van toepassing zijn, als je twijfelt neem even contact met ons op.

Deze documenten zijn privacy gevoelig. Wij adviseren je daarom om deze gegevens niet niet per mail te versturen,  maar de documenten graag in pdf vorm te uploaden naar onze gedeelde map. Wij sturen je daarvoor een link.


Algemene bedrijfsgegevens

Om jouw boekhouding in te richten, hebben we het volgende nodig:

 • E-mail adres dat wij gebruiken voor (vertrouwelijke) communicatie.
 • Gegevens van zakelijke credit cards.

 Alleen voor een NV/BV

 • De statuten/oprichtingsaktes (de door de notaris getekende definitieve versie).
 • Het aandeelhoudersregister.
 • Eventuele aandeelhoudersovereenkomsten.
 • Als er belangrijke besluiten genomen zijn in de afgelopen jaren, de notulen van de aandeelhoudersvergaderingen daarvan.
 • Betaalt je jezelf geen of een lager dan gebruikelijk DGA-salaris? Stuur dan ook de schriftelijke toestemming van de Belastingdienst hiervoor in (indien aanwezig).
 • Bestaande overeenkomsten: Bijvoorbeeld: Managementovereenkomst, rekening-courant overeenkomst, leningen tussen je BV en jou als Dga of derden.

Alleen VOF

 • VOF contract
 • Afspraken over winstverdeling, als deze afspraken niet zijn opgenomen in het VOF contract o.a. de te vergoeden rente over het eigen vermogen van elke vennoot.
 • Welke vennoten een bankpas hebben en de bijbehorende pasnummers. (Dit is voor de juiste verwerking van privé opnamen.)

Financiële gegevens van je bedrijf

Van jou of je oude boekhouder hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Laatste Jaarrekening/Jaarstukken van je onderneming  (Bij voorkeur uit de boekhouding zodat we de cijfers achter de komma ook hebben).
 • De laatste jaaraangifte en bijbehorende aanslagen.
 • De specificaties van balansposten. Dat betekent dat duidelijk moet zijn waar de vermelde bedragen vandaan komen, bijvoorbeeld:
  • Afschrijvingsstaat/activastaat.
  • Saldi van bankrekeningen. Stuur bijv. het jaaroverzicht.
  • Openstaande posten van debiteuren.
  • Openstaande posten crediteuren.
  • Saldo omzetbelasting, gesplitst in laatste aangifte en eventuele suppleties.
  • Saldo loonheffingen.
  • Saldo vennootschapsbelasting, gesplitst betaalde aanslagen en aangifte.
  • Overige vorderingen, overige schulden en overlopende posten.

Verschillende soorten omzet

Verschillende soorten omzet of vestigingen die je wilt onderscheiden, bijvoorbeeld:

 • omzet A: software,
 • omzet B: hardware.

Dan houden wij deze ook aan in de administratie.

Uitstel

Gaan wij een belastingjaar afwerken waarvoor jouw oude belastingadviseur (becon) al uitstel heeft aangevraagd? Geef dan naam, adres en becon nummer van deze adviseur door. Dat hebben we nodig om dit uitstel te kunnen overnemen.


terug naar hoofdmenu

Heb je een andere vraag?

Neem contact op.