ALGEMENE VOORWAARDEN 

ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN BOEKHOUDBEDRIJF VOOR MKB

Algemeen

Boekhoudbedrijf voor MKB, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’, gevestigd te Woerden aan Rietveld 91A, is een administratiekantoor in de ruimste zin van het woord.


Artikel 1

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen door opdrachtnemer, voor zover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.

b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

- de opdrachtnemer: Boekhoudbedrijf voor MKB met KvK nummer 71783040, gevestigd te Woerden;

- de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van de opdrachtnemer;

- onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.


Strekking

Artikel 2

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de uitvoering van alle werkzaamheden door opdrachtgever zoals (ondermeer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het op nadrukkelijk verzoek van opdrachtgever, adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen die - gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht - dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op aanvullende diensten van opdrachtnemer zoals het ter beschikking stellen van computerprogramma’s (software), systemen, modellen die verband houden of gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van opdrachtnemer.

c. Deze algemene voorwaarden alsmede alle toekomstige nieuwe versies daarvan, zijn ook van toepassing op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Opdrachtgever wordt geacht met deze nieuwe versie(s) (stilzwijgend) akkoord te (zijn) (ge)gaan.


Totstandkoming

Artikel 3

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke uitvoering door opdracht-nemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke uitvoering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot uitvoering voor opdrachtgever is overgegaan.


Verplichtingen opdrachtnemer

Artikel 4

a. De opdrachtnemer is gehouden de werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.

b. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit met inachtneming van de voor hem geldende Gedrags- en Beroepsregels van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Opdrachtnemer zal op schriftelijk verzoek van opdrachtgever onverwijld aan deze een exemplaar van de laatste versie van genoemde Gedrags- en Beroepsregels toezenden.

c. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

d. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te behalen, dan rust op opdrachtnemer ten alle tijde een inspanningsplicht om dat (financieel) eindresultaat te behalen. Elke verplichting tot een resultaatverplichting wordt uitgesloten.


Verplichtingen opdrachtgever

Artikel 5

a. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.

b. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.


Vertrouwelijk

Artikel 6

De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door de personen in zijn dienst, indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat deze schending niet door hem verhinderd had kunnen worden.


Samenwerking met derden

Artikel 7

a. De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.

b. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder de onder artikel 7a genoemde deskundigen, worden verricht.


Tekortkomingen opdrachtnemer

Artikel 8

a. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.

b. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade welke verband houdt met de uitvoering van de opdracht en de werkzaamheden c.q. diensten die voor opdrachtgever worden uitgevoerd is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtgever verzekerd is en door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

c. De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is de opdrachtnemer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.

d. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.

e. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.

f. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer komt te vervallen. Aan-sprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft op een uitkering.


Tekortkomingen opdrachtgever

Artikel 9

a. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer het gevolg zijn van de omstandigheid dat door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is de opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.

b. Herstel van voornoemde tekortkomingen alsmede beperking van eventueel geleden schade zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.


Beëindiging door opdrachtgever

Artikel 10

a. De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht opzeggen.

b. Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels aangetekende brief.

c. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit één maand, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van het in artikel 9 van deze voorwaarden bepaalde.

d. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of rechtsopvolger.


Opschorting/ontbinding/beëindiging door opdrachtnemer

Artikel 11

Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:

a. te allen tijde een gegeven opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen welke opzegging dient te geschieden middels aangetekende brief;

b. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen - voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten - alvorens opdrachtnemer met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;

c. levering van zijn werkzaamheden en (aanvullende) diensten op te schorten;

d. de desbetreffende overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, buitengerechtelijk te ontbinden, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, één en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding;

e. indien opdrachtnemer gebruikmaakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.


Aanlevering, levertijd en levering

Artikel 12

a. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.

b. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a. genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.


Retentierecht

Artikel 13

a. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.

b. Onder de zaken genoemd in sub a. worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.


Overmacht

Artikel 14

a. Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, heeft de opdrachtnemer het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen.

b. Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.

c. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer voor opdrachtgever in bewaring heeft.

d. Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan een maand voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer te worden ontvangen.

e. Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.

f. Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal hervatten.


Algemene bepalingen van financiële aard

Artikel 15

a. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.

b. De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever te voren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.

c. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.


Declaratie

Artikel 16

Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.


Reclamering

Artikel 17

a. De reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.

b. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoetgekomen.

c. Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.

d. Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.


Intellectuele eigendom

Artikel 18

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.


Betaling

Artikel 19

a. De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.

b. Na het verstrijken van de onder lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

c. Na het verstrijken van de in lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 70 euro, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan opdrachtnemer verschuldigd.

d. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging dan wel per telefax met verzend- en of ontvangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.

e. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer.


Elektronische communicatie

Artikel 20

a. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

b. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet- aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

c. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het op treden van voornoemde risico’s.

d. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.


Privacy

Artikel 21

a. Om de diensten door opdrachtnemer te kunnen laten uitvoeren kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verzamelen en tijdelijk op te slaan. De gegevens worden verwerkt in het kader van de volgende doeleinden:

• De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;

• Het in contact kunnen treden met de opdrachtgever en/of de contactpersonen van opdrachtgever;

• Om de opdrachtgever en contactpersonen nader te informeren over dienstverlening en/of relevante producten (‘commerciële doeleinden’), waarbij indien desbetreffende ontvanger geen informatie wenst te ontvangen, dit eenvoudig kan worden aangegeven door op ‘uitschrijven’ te klikken in de ontvangen e-mail.

b. Alle verwerkingen van persoonsgegevens zullen plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

c. Opdrachtnemer beschikt over een privacystatement welke is te raadplegen op de website en welke op eerste verzoek van de opdrachtgever of betrokkene beschikbaar wordt gesteld.


Wijzigingsbevoegdheid

Artikel 22

a. Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Opdrachtnemer gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

b. Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de Overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de Overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.


Annex A Verwerkersovereenkomst

Partijen:

I. Opdrachtnemer (Boekhoudbedrijf voor MKB), hierna te noemen “verwerker”;

II. Opdrachtgever, hierna te noemen “verwerkingsverantwoordelijke”.

OVERWEGINGEN:

Partijen zijn in een overeenkomst van opdracht overeen gekomen dat de opdrachtnemer Boekhoudbedrijf voor MKB (Verwerker) diensten zal leveren aan opdrachtgever (Verwerkingsverantwoordelijke) op het gebied van administratie, salarissen en belastingaangiften;

Voor deze dienstverlening is noodzakelijk dat Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens aan Verwerker verstrekt en Verwerker deze Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke;

Partijen wensen, gelet op artikel 28 lid 3 van de AVG, de uitvoering van verwerkingen door Verwerker te regelen in onderhavige verwerkersovereenkomst;

Partijen zullen zich te allen tijde houden aan de toepasselijke bepalingen uit de AVG en deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker zal zich daarnaast houden aan de redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens.


PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1. DEFINITIES

1.1 Betrokkene:

Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

1.2 Verwerker:

Degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, in het kader van deze Verwerkersovereenkomst zijnde Boekhoudbedrijf voor MKB.

1.3 Datalek:

Een inbreuk in verband met Persoonsgegevens waarvan het waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Betrokkene.

1.4 Hoofdovereenkomst:

De overeenkomst van opdracht die Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn aangegaan ter levering van diensten door Verwerker en waaruit verwerking van Persoonsgegevens voortvloeit.

1.5 Verwerkersovereenkomst:

Deze overeenkomst tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker met als onderwerp het verwerken van Persoonsgegevens, inclusief alle documenten waarnaar verwezen wordt en die de overige rechten en verplichtingen van Partijen uiteenzetten.

1.6 Persoonsgegeven:

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.7 Subverwerker:

Degene die Verwerker bijstaat in het Verwerken van Persoonsgegevens, en gerechtigd is een Verwerking van Persoonsgegevens uit te voeren ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke. Een partij geldt ook als Subverwerker, indien haar diensten bestaan uit het opslaan van Persoonsgegevens.

1.8 Verwerkingsverantwoordelijke:

De Partij die het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, in het kader van de Verwerkersovereenkomst zijnde de klant van Boekhoudbedrijf voor MKB.

1.9 Verwerken/Verwerking:

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de AVG. Hieronder valt in elk geval - doch niet uitsluitend - het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

1.10 Alle van de hierboven gebruikte woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

1.11 De aanduidingen boven de artikelen van deze Verwerkersovereenkomst hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid van de Verwerkersovereenkomst te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperken zich derhalve niet tot die aanduiding

1.12 De Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst van opdracht, zodat de bepalingen uit die Hoofdovereenkomst onverkort van toepassing zijn op de Verwerkersovereenkomst, behoudens voor zover daarvan in de Verwerkersovereenkomst wordt afgeweken. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst en de Hoofdovereenkomst prevaleert het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst.


2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 De Verwerker verwerkt Persoonsgegevens voor het inrichten van een administratie, opstellen van een jaarrekening, voor het maken van salarisberekeningen en/of het indienen van belastingaangiften.

2.2 Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt aan Verwerker persoonsgegevens van eigenaren, bestuurders, medewerkers, vrijwilligers en/of hun familieleden.

2.3 Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de volgende type Persoonsgegevens aan Verwerker:

• NAW
• BSN
• Contactgegevens
• Familiesamenstelling
• Salaris-, uitkerings- en/of pensioenbedragen
• Financiële gegevens (bijv. bij een eenmanszaak)
• Grootboekmutaties en gekoppelde documenten
• Beroepsgegevens
• Bankrekeningnummers en betalingstransacties
• Gegevens over dienstverbanden

Verwerker verwerkt deze Persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van de Hoofdovereenkomst, deze Verwerkersovereenkomst, en de door Verwerkingsverantwoordelijke gegeven instructies. Verwerker zal de Persoonsgegevens onder geen enkele omstandigheid voor eigen doeleinden gebruiken, behoudens andersluidende wettelijke verplichtingen.

2.4 Verwerker verwijdert één of meer van de Persoonsgegevens, indien de Verwerkingsverantwoordelijke daarom verzoekt, tenzij de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

2.5 Verwerker is gerechtigd een Subverwerker in te schakelen binnen de Europese Economische Ruimte alsmede van sub-verwerkers in landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat deze landen een passend beschermingsniveau bieden en die sub-verwerker voorkomt op de lijst van actieve gecertificeerde Privacy Shield organisaties.

2.6 Verwerker licht de Verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging van Subverwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden in lid 2.5, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken.

2.7 Verwerker zal zich er voor in spannen dat de door haar ingeschakelde Subverwerkers zich zullen richten naar haar instructies. Daarnaast zal Verwerker de ingeschakelde Subverwerkers tot geheimhouding verplichten en er voor zorg dragen dat zij de vereiste beveiligingsmaatregelen treffen, één en ander in lijn met het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst.


3. VERPLICHTINGEN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

3.1 Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de opdracht tot Verwerking van de Persoonsgegevens in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert voorts dat de Persoonsgegevens correct, niet onrechtmatig, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn in het licht van het verwerkingsdoel. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen aanspraken van derden welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het niet naleven van deze garantie(s).

3.2 Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel (het verwerkingsdoel) en de middelen van de Verwerking van Persoonsgegevens en is jegens Betrokkene(n) aansprakelijk voor de schade die wordt geleden als gevolg van een inbreuk op voornoemde verplichtingen, onverminderd de verplichtingen van Verwerker op grond van de Hoofdovereenkomst en deze Verwerkersovereenkomst.

3.3 Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van deze Verwerkersovereenkomst. Verwerkingsverantwoordelijke draagt eveneens zorg voor het bijhouden van een (Datalek)register teneinde te voldoen aan haar verplichting op grond van de AVG om eventuele datalekken te documenteren en rapporteren.

3.4 Verwerkingsverantwoordelijke is voorts verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen om te kunnen waarborgen en aan te tonen dat de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving wordt uitgevoerd.

3.5 Verwerkingsverantwoordelijke is bovendien verantwoordelijk voor het informeren van betrokkenen en het effectueren van de rechten die de AVG betrokkenen doet toekomen.


4. VERPLICHTINGEN VERWERKER

4.1 Verwerker spant zich er voor in de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving, te Verwerken. Verwerker Verwerkt de Persoonsgegevens in opdracht van en ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke en voor zover noodzakelijk in het kader van de overeengekomen dienst. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van de Persoonsgegevens.

4.2 Verwerker zal de Persoonsgegevens niet wijzigen zonder opdracht daartoe van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker spant zich er voor in alle redelijke, schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens op te volgen, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke indien naar haar oordeel instructies in strijd zijn met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

4.3 Verwerker is verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens die zij in het kader van de Verwerkersovereenkomst uitvoert in opdracht en ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke. In dat kader zal zij een register van verwerkingsactiviteiten die zij in opdracht en ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, bijhouden.

4.4 Verwerker zal de in art. 5 en weergegeven passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen.

4.5 Verwerker zal in het kader van beveiligingsincidenten en/of datalekken de medewerking en ondersteuning verlenen – voor zover dat althans redelijkerwijs van haar verlangd kan worden - aan Verwerkingsverantwoordelijke en/of Betrokkene(n) overeenkomstig het bepaalde in artikelen 6.3, 6.3 en 4.6.

4.6 Verwerker zal haar redelijke medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke om:

a. Betrokkenen inzage te geven in hun Persoonsgegevens;

b. Persoonsgegevens op verzoek of na een klacht van Betrokkene(n) te verwijderen, corrigeren, over te dragen aan een andere leverancier, en/of af te schermen en aan te vullen;

c. Aan te tonen dat Persoonsgegevens na een verzoek of na een klacht van Betrokkene(n) zijn verwijderd, gecorrigeerd, afgeschermd, overgedragen of aangevuld;

d. Verwerkingsverantwoordelijke te informeren over een verzoek of bevel van, of onderzoek door, een toezichthouder of andere bevoegde autoriteit, voor zover toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving;

Verwerkingsverantwoordelijke zal de uitvoeringskosten die Verwerker redelijkerwijs moet maken om aan haar verplichting(en) in dit artikellid te voldoen, vergoeden.


5. BEVEILIGING

5.1 Verwerker zal zich er voor inspannen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen, die nodig zijn om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen en te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau waarborgen, gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen.

5.2 Partijen kunnen in aanvulling op de hierboven vermelde maatregelen, nadere beveiligingsmaatregelen overeenkomen. Partijen zullen deze maatregelen in voorkomend geval in een Bijlage bij deze Verwerkersovereenkomst vastleggen. In voorkomend geval draagt Verwerkersverantwoordelijke de kosten van het doorvoeren van de aangepaste maatregelen.


6. DATALEKKEN

6.1 Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het beoordelen van het bestaan van een verplichting tot, en het daadwerkelijk uitvoeren van, melding van een Datalek aan een toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkene(n).

6.2 De Verwerker zal enig Datalek of vrees daarvoor, na ontdekking hiervan door Verwerker, zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur rapporteren aan de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker vermeldt hierbij indien mogelijk ten minste de volgende gegevens:

• Aard van de inbreuk, de betrokkenen en aantal betrokkenen

• De getroffen persoonsgegevens en aantal

• De vastgestelde en/of verwachte gevolgen en de daarbij betrokken personen

• Se maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de inbreuk aan te pakken en de schade te beperken.

6.3 Verwerker zal op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke meewerken aan het informeren van Betrokkenen of de toezichthoudende instanties over het Datalek, en zich beschikbaar houden voor overleg met Verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsantwoordelijke en Verwerker betrachten strikte geheimhouding jegens ieder ander dan elkaar omtrent het Datalek, eventuele vrees voor een Datalek en verdere gerelateerde zaken. Verwerker publiceert in geen geval informatie over een Datalek zonder de voorgaande expliciete schriftelijke toestemming van en goedkeuring door Verantwoordelijke van de beoogde berichtgeving.


7. GEHEIMHOUDING

7.1 Partijen zijn zich ervan bewust dat Persoonsgegevens kwalificeren als confidentiële informatie en zij gehouden zijn tot geheimhouding van de Persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de Hoofdovereenkomst en deze Verwerkersovereenkomst, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

7.2 Partijen zullen de Persoonsgegevens niet aan anderen ter beschikking stellen dan hun eigen daartoe bevoegde werknemers en/of derden die een legitieme reden hebben tot inzage daarvan. Verwerker zal zijn werknemers en/of derden die toegang hebben tot de Persoonsgegevens op de hoogte stellen van de op de Persoonsgegevens rustende geheimhoudingsverplichting en de nodige stappen ondernemen om verdere geheimhouding te waarborgen. Waar nodig zal Verwerker een overeenkomst tot geheimhouding sluiten.


8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Verantwoordelijke is aansprakelijk voor schade die of nadeel dat een rechtspersoon of natuurlijke persoon, zoals - maar niet beperkt tot- Betrokkenen, lijdt doordat wordt gehandeld in strijd met de bij of krachtens de AVG en deze Verwerkersovereenkomst gegeven voorschriften. Verwerker is slechts aansprakelijk voor de schade of het nadeel voor zover dit is ontstaan door het niet naleven van de verplichtingen uit hoofde van de AVG of deze Verwerkersovereenkomst. De totale aansprakelijkheid van Verwerker als gevolg van een aan Verwerker toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst is beperkt tot het totaal van vergoedingen (exclusief BTW) dat Verwerker heeft ontvangen van Verwerkingsverantwoordelijke.

8.2 Daarnaast komen partijen overeen dat:

(i) Verwerker jegens Verwerkingsverantwoordelijke niet aansprakelijk is voor:

(a) enige schade van Verwerkingsverantwoordelijke als gevolg van de niet-naleving door Verwerkingsverantwoordelijke van enige verplichting uit hoofde van de AVG, waaronder in ieder geval, doch daartoe niet beperkt, de wettelijke voorschriften inzake de Verwerking, de Persoonsgegevensbeveiliging, Datalekken, gegevensbescherming en certificering, en/of

(b) enige boete die Verwerkingsverantwoordelijke uit hoofde van de AVG wordt opgelegd, waaronder in ieder geval, doch niet beperkt tot boetes ten gevolge van het niet-naleven door Verwerkingsverantwoordelijke van de wettelijke voorschriften inzake de Verwerking, de Persoonsgegevensbeveiliging, Datalekken, gegevensbescherming en certificering, en

(ii) Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker vrijwaart voor claims van derden in verband met enige schade van (een) derde(n) en/of enige aan (een) derde(n) (daaronder Betrokkenen begrepen) opgelegde boete uit hoofde van niet-naleving van wettelijke verplichtingen uit de AVG wordt opgelegd, waaronder in ieder geval, doch niet beperkt tot schade en/of boetes ten gevolge van het niet-naleven door Verwerkingsverantwoordelijke van de wettelijke voorschriften inzake de Verwerking, de Persoonsgegevensbeveiliging, Datalekken, gegevensbescherming en certificering.

9. DUUR

9.1 De Verwerkersovereenkomst treedt na ondertekening door Partijen in werking en wordt aangegaan voor de duur welke gelijk is aan de duur van de Hoofdovereenkomst, inclusief eventuele verlengingen daarvan, voor zover er in de uitvoering van de Hoofdovereenkomst Persoonsgegevens worden Verwerkt door Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke.

9.2 De Verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij de beëindiging van de Hoofdovereenkomst dan wel op het moment dat Verwerker niet langer Persoonsgegevens Verwerkt ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst gelden. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval die welke voortvloeien uit de bepalingen in de Verwerkersovereenkomst die betrekking hebben op “Geheimhouding”, “Aansprakelijkheid”, “Overdracht en vernietiging”, “Slotbepalingen” en “Toepasselijk recht en geschillen”.


10. AUDIT

10.1 Verwerkingsverantwoordelijke is gerechtigd – eerst na overleg met Verwerker en op eigen kosten - de Verwerkingen en de naleving van de in deze Verwerkersovereenkomst overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen door Verwerker te laten controleren door onafhankelijke auditors, zonder vertrouwelijke informatie van Verwerker of van andere klanten van Verwerker te gebruiken en in te zien en zonder de werkprocessen van Verwerker te verstoren.

10.2 Indien uit de controle blijkt dat Verwerker niet volledig voldoet aan haar verplichtingen op grond van deze Verwerkersovereenkomst, zal Verwerker zich er voor inspannen de door de controle aangetoonde tekortkomingen te beëindigen.

10.3 De controle zal ten hoogste éénmaal per jaar plaatsvinden, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs aanwijzingen heeft dat Verwerker haar verplichtingen op grond van deze Verwerkersovereenkomst niet nakomt. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke alle gegevens en informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft voor de controle.

10.4 Verwerkingsverantwoordelijke zal de kosten van een dergelijke controle dragen, inclusief de kosten van het personeel van Verwerker dat de controle begeleidt. Indien uit de controle blijkt dat Verwerker toerekenbaar tekort is geschoten in de op haar rustende wezenlijke verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst komen de kosten van de controle voor rekening van Verwerker.


11. BEËINDIGING EN WIJZIGING

11.1 Onverlet latende hetgeen elders in de Verwerkersovereenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de Verwerkersovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft haar verplichting na te komen.

11.2 Partijen hebben overigens het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een buitengerechtelijke verklaring de Verwerkersovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien één der partijen een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor één der partijen faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen.

11.3 Verwerkingsverantwoordelijke heeft tevens het recht deze Verwerkersovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een buitengerechtelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien blijkt dat Verwerker enige wettelijke bepaling ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens, dan wel enige bepaling van deze Verwerkersovereenkomst, niet is nagekomen.

11.4 Na het einde van de Verwerkersovereenkomst, om welke reden dan ook, kan Verwerker geen rechten meer aan de Verwerkersovereenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de rechten en verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de Verwerkersovereenkomst.

11.5 Indien Verwerkingsverantwoordelijke de wijze van verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker, een bepaling dan wenst te wijzigen, zullen partijen in overleg treden over de bepalingen van de Verwerkersovereenkomst. Wijzigingen zijn slechts geldig indien goedgekeurd en schriftelijk bevestigd door Partijen.

11.6 Indien zich in de toekomst wijzigingen voordoen in de nationale of Europese regelgeving over de bescherming van Persoonsgegevens, zullen Partijen deze Verwerkersovereenkomst wijzigingen voor zover dit nodig is om aan die nieuwe regelgeving te voldoen.

11.7 Indien één of meer bepalingen van de Verwerkersovereenkomst onverbindend zouden blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepaling te vervangen door een zodanige bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van de Verwerkersovereenkomst – afwijkt van de niet verbindende bepaling.


12. OVERDRACHT EN VERNIETIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

12.1 Indien de Verwerkersovereenkomst en/of de Hoofdovereenkomst op welke wijze dan ook eindigt, danwel op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke, zal Verwerker – tenzij een wettelijke plicht of een verzoek van een daartoe bevoegde instantie hem dat belet - :

a. het betreffende gebruik of andere Verwerking van de Persoonsgegevens staken; en

b. er binnen redelijke termijn zorg voor dragen dat alle Persoonsgegevens, kopieën en bewerkingen daarvan alsmede documenten en/of andere informatiedragers die Persoonsgegevens bevatten, ter keuze van Verwerkingsverantwoordelijke:

(i) worden teruggeven aan Verwerkingsverantwoordelijke (en/of een door Verwerkingsverantwoordelijke aan te wijzen derde);

(ii) op schriftelijk verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke worden verwijderd en vernietigd.

12.2 Bij beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker bovendien alle Subverwerkers op de hoogte stellen van de beëindiging van de Verwerkersovereenkomst. De verplichtingen uit dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op deze Subverwerkers.

12.3 De kosten die zijn gemoeid met de in dit artikel genoemde inspanningen van Verwerker, komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke.


13. OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

13.1 De tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke gesloten Verwerkersovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij.


14. APPENDICES

14.1 De Appendices van de Verwerkersovereenkomst maken een integraal onderdeel uit van de Verwerkersovereenkomst. Bij strijd tussen de Appendices en de Verwerkersovereenkomst prevaleert de Verwerkersovereenkomst.


15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Verwerkersovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen Partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank