Meld je aan voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Overweeg je om je administratie uit te besteden? Vraag dan nu een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wij kijken dan direct mee naar de mogelijke besparingsopties!

Page content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN BOEKHOUDBEDRIJF VOOR MKB (v.o.f.)

1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

  1. De opdrachtnemer: Boekhoudbedrijf voor MKB (Vof) die de onder punt 3 van dit artikel aangeduide diensten levert;
  2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die diensten afneemt van de opdrachtnemer;
  3. De dienstverlening: de diensten van opdrachtnemer (kunnen) betreffen (onder meer) het voeren van administratie, het opstellen van jaarrekeningen en rapportages, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, het uitvoeren van financiële en bedrijfskundige controlling werkzaamheden en het uitvoeren van berekeningen.

2 Duur van de overeenkomst

De overeenkomst voor dienstverlening wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3 Beëindiging overeenkomst

Partijen kunnen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst voor dienstverlening per mail of brief opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Indien opdrachtnemer de overeenkomst beëindigt, vindt restitutie plaats van 35% van de betaalde maandtermijnen van lopend jaar als vergoeding voor de nog niet opgeleverde jaarrekening en belastingaangifte IB/VPB.

4 Uitvoering

Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal zich inspannen om een hoog niveau qua dienstverlening te bereiken.

5 Verplichtingen opdrachtgever

Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken die nodig zijn voor uitvoering van de opdracht. Bij gebreke daarvan is de opdrachtnemer ontslagen van zijn verantwoordelijkheid voor in acht te nemen levertermijnen.

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat bij aanvang van de overeenkomst de administratie volledig is, dat wil zeggen dat het grootboek (de beginbalans) aansluit op de jaarcijfers van het voorgaande jaar, de subadministraties aansluiten op het grootboek en alle overige informatie die opdrachtnemer  nodig heeft voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, voorhanden zijn. Indien de administratie bij aanvang niet volledig is, dan zal opdrachtgever de hiermee benodigde extra tijd op nacalculatiebasis doorberekenen.

6 Geheimhouding

Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijk aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

7 Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden.

Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen.

8 Betaling

Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is oplevering en afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, heeft voldaan. Opdrachtnemer is dan niet aansprakelijk voor eventuele schade.

9 Reclamering

Reclames over de dienstverlening dienen schriftelijk binnen 30 dagen na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen.

10 Geschillen en recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard. Op de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.