Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.


Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Boekhoudbedrijf voor MKB. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. Wil je één of meer artikelen van deze website overnemen, dan is dat slechts toegestaan door:

- een link naar deze website, of

- onder de voorwaarde dat je direct onder het artikel

- vermeldt dat het artikel afkomstig is van: Boekhoudbedrijf voor MKB

- een duidelijke en werkende link plaatst naar betreffende artikel zonder affiliatecode.

  Voorbeeld:
  Bron:  Boekhoudbedrijf voor MKB; https://online4mkb.nl/strategie-van-startende-ondernemers/


  Gelinkte internetwebsites

  Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

  Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.


  Geen aansprakelijkheid

  Deze website is bedoeld om onze (potentiële) klanten te helpen bij het begrijpen van de fiscale gevolgen van het ondernemerschap. Daartoe proberen we ingewikkelde wetten zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen. Dat gaat onvermijdelijk ten koste van de perfectie en volledigheid van de wet- en regelgeving. Bovendien verandert de jurisprudentie voortdurend. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de gevolgen als fiscaal handelen wordt gebaseerd op deze website.

  Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

  Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

  In de jaarrekeningen die wij maken voor onze klanten nemen we de volgende verklaring op:

  "De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend."

  Dit is een gebruikelijke verklaring om aansprakelijkheid te beperken. Immers, voor hierboven genoemde verklaringen zijn tijdrovende en kostbare onderzoeken nodig.