Vrijblijvend adviesgesprek
Nu aanmelden

Meld je aan voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Overweeg je om je administratie uit te besteden? Vraag dan nu een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wij kijken dan direct mee naar de mogelijke besparingsopties!

Belastingtips

Uitleg van inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting voor MKB ondernemers. Informatie over aftrekposten voor ondernemers.

Verhuur Plus met btw of verhuur van onroerend goed zonder btw

Verhuur Plus betekent dat een verhuurder meer verhuurt aan zijn huurder dan alleen de kale vloeroppervlakte van onroerend goed. Hierbij valt te denken aan multifunctionele ruimten waarbij naast de ruimte allerlei aanvullende diensten geleverd worden.

Voor een Verhuur Plus situatie geldt een uitzondering op de hoofdregel van btw-vrijstelling voor verhuur van onroerend goed.  En dat is interessant, want dan kan de verhuurder de btw op zijn investering en op zijn kosten terug vragen.

De vraag is nu wanneer kan verhuur van ruimte met aanvullende diensten als één algemene met btw-belaste dienst kwalificeren, verder aangeduid als Verhuur Plus. En welke factoren spelen hierbij dan een rol?

Definitie van verhuur

Volgens het Europese Hof van Justitie moet onder verhuur worden verstaan:

het aan een ander verschaffen van de exclusieve ( d.w.z. met uitsluiting van gebruik door derden) bevoegdheid om voor een overeengekomen tijdsduur en tegen een vergoeding een onroerende zaak te gebruiken als ware de ander eigenaar”.

Bij het ter beschikking stellen  van een ruimte die niet economisch zelfstandig te gebruiken is, is het nog maar de vraag of sprake is van “verhuur “ zoals gedefinieerd voor de btw. Immers, de exclusieve bevoegdheid om een ruimte te gebruiken is in het geding.

Verder kenmerkt het hof de verhuur als een in de regel betrekkelijk passieve activiteit die enkel verband houdt met het tijdsverloop en vrijwel geen toegevoegde waarde van betekenis  oplevert.

Verhuur van onroerend goed of Verhuur Plus?

Verhuur van onroerend goed is vrijgesteld van btw terwijl aanbieden van een commerciële dienst is belast met 21% btw.

Heeft de huurder ook recht op het gemeenschappelijke gebruik van een ander deel van het gebouw? Bijvoorbeeld de receptie, de lift of de kantine in een kantorencomplex? Dan gaat het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen op in de verhuur van de gehuurde ruimte.

Naast de ruimte worden vaak ook ander voorzieningen aangeboden waarvan men gebruik kan maken. Voorbeelden zijn schoonmaak, bewaking, catering, beamer en geluidsinstallatie. Als uitgangspunt geldt dat nog steeds sprake is van verhuur. Er is bij verhuur dus niet “zomaar” sprake van een met btw belaste dienst

Verhuur Plus in de jurisprudentie

In de jurisprudentie is aangegeven dat zaak gerelateerde handelingen die tot normale werkzaamheden van een verhuurder behoren, van verhuur geen met btw belaste dienst maken. Dit is slechts anders als door de andere handelingen het passieve karakter van de verhuur verloren gaat.

Aan de hand van de aanwezige jurisprudentie kunnen we met zekerheid zeggen dat in de volgende gevallen sprake is van Verhuur Plus:

 • verhuur van een geluidsstudio inclusief alle voorzieningen;
 • verhuur van een theaterzaal inclusief diverse voorzieningen; en
 • de exploitatie van een golfbaan.

De vraag is waar de grens ligt, want genoemde gevallen staan nogal ver af van multifunctionele kantoorruimte.

Verhuur van vergaderruimte

Verhuur van vergaderruimten staat dichter bij de huidige situatie dan het voorbeeld van de golfbaan.

Voor ondernemers die vergaderruimte verhuren, is het in de praktijk vrijwel niet mogelijk om bij kortdurende verhuur bij steeds wisselende huurders na te gaan of deze voldoen aan de voorwaarden voor belaste verhuur. Vanwege deze praktische problemen is het volgende goedgekeurd.

Onder voorwaarden wordt goedgekeurd dat de verhuur vergaderruimte wordt belast met btw zonder dat de verhuurder en de huurder hiervoor hoeven te kiezen. Voorwaarden voor deze goedkeuring zijn:

 • de huurder huurt vergaderruimte voor maximaal 1 maand
 • de huurder gebruikt de gehuurde ruimte uitsluitend als  vergaderruimte
 • de verhuurder maakt aan de huurder duidelijk kenbaar dat de verhuur van de ruimte belast plaatsvindt, bijvoorbeeld door een vermelding op de prijslijst of een bepaling in de huurovereenkomst.

Van belang blijkt het kortdurende karakter van de verhuur.

Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant (RBZWB: 2017:4216 van juni 2017)

Belanghebbende stelt zalen tegen vergoeding ter beschikking aan haar gebruikers. Over de vergoeding wordt btw berekend. In dit kader verricht belanghebbende de volgende handelingen waarvoor zij geen afzonderlijke vergoeding aan de gebruikers berekent:

 • heet bezoekers welkom en geleidt hen naar de zalen
 • verzorgt de schoonmaak van de zalen
 • deelt de zalen in naar de wensen van haar gebruikers
 • verzorgt de verwarming of koeling en de verlichting van de zalen
 • verzorgt het toezicht op en het beheer van de zalen
 • geeft gelegenheid om gebruik te maken van internet doordat in het hele gebouw wifi aanwezig is.

De zalen worden zowel  langdurig als voor incidenteel gebruik ter beschikking gesteld. Belanghebbende heeft hiervoor twee standaardovereenkomsten, een voor langdurig en een voor kortstondig gebruik. Naar aanleiding van het langdurig gebruik heeft de inspecteur van BD de aftrek van voorbelasting beperkt omdat deze volgens hem gedeeltelijk toerekenbaar is aan de vrijgestelde verhuur van de zalen.

De rechtbank oordeelt dat de dienstverlening van belanghebbende (de ter beschikking stelling van zalen) voor de btw-heffing als één prestatie moet worden beschouwd. Deze dienst is niet aan te merken als de verhuur van onroerend goed, maar als een btw-belaste dienst van eigen aard. Voor een aftrekbeperking is derhalve geen plaats.

Wanneer is er sprake van het aanbieden van Verhuur Plus?

Het is niet mogelijk om met 100% zekerheid  te bepalen wanneer er sprake is van een vrijgestelde onroerende verhuur met bijkomende diensten en wanneer er sprake is van met btw belaste Verhuur Plus.

Uit voorgaande zijn echter wel degelijk elementen af te leiden die van belang zijn om van vrijgestelde verhuur een btw belaste dienst te maken:

 • Contract met één prijs voor gehele pakket, ook nuts voorzieningen. De prijs moet veel hoger zijn dan de huurprijs van alleen het onroerend goed zodat ook hiermee wordt ondersteund dat aanvullende diensten worden geleverd.
 • Kortlopende contracten voor een duidelijk afgebakende periode, bijvoorbeeld een uur, dag of week en bij voorkeur  korter dan 1 maand.
 • Ingerichte ruimtes (bureau, tafel, stoel, ….) die de klant niet mag veranderen, de klant mag bijvoorbeeld de ruimte niet schilderen.
 • Ter beschikking stellen van gelegenheid voor internet, printen en kopiëren.
 • Inzet van personeel voor bijvoorbeeld ontvangst, receptie, post, hulp bij gebruik van voorzieningen in de ruimtes, enz.

Ik noem hier niet koffie, thee, water, toiletten, beamer, flipover en scherm omdat die zeer waarschijnlijk tot de “normale” werkzaamheden van de verhuurder gerekend zullen worden die van verhuur geen Verhuur Plus maken.

Bovengenoemde elementen vind je ook in hoge mate terug bij aanbieders van flexibele werkplekken, diensten die met btw zijn belast.

Bij een eventuele  discussie met de Belastingdienst over de btw zal het oordeel afhangen van de feiten en omstandigheden. En daarbij is er altijd de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

 

Buitenlandse seminars op idyllische locaties; kosten aftrekbaar?

Buitenlandse seminars volgen in Monaco, Marbella of Los Angeles en dan gesponsord door de fiscus. Wie wil dat niet?

Wij krijgen er veel vragen over en daarom leggen we in dit artikel de regels uit voor aftrek van kosten voor buitenlandse seminars. Als we in dit artikel de aanduiding buitenlandse seminars gebruiken, vallen daaronder ook congressen en studiereizen.

Voorbeelden van vragen over buitenlandse seminars

Op onze website hebben we de laatste maand bijvoorbeeld de volgende vragen gekregen:

Door Kevin op 29 mei 2018:

“Ik ben een online reisbureau begonnen voor reizen naar Amerika en Canada. Wanneer kan ik reizen naar deze landen aanmerken als studiereis en zijn deze ook aftrekbaar?”

Door Jayden op 23 mei 2018:

“Momenteel werk ik met probleemjongeren in de regio Amsterdam, daarnaast geef ik nog voetbalclinics aan jongeren. Aankomende zomer ga ik naar Miami en Los Angeles om daar onderzoek te doen naar hoe het voetbal daar is ontwikkeld en wat ik daarin kan betekenen. Daarbij zal ik om mijn expertise te vergroten kijken hoe de probleemjongeren in Los Angeles worden behandeld. Echter maak ik persoonlijk nog een tussenstop in Las vegas van 4 dagen. Kan ik alle kosten buiten Las Vegas om indienen (Verblijf Miami, LA en vlucht NL-Miami-Los Angeles -NL).”

Door Willemijn  op 7 mei 2018:

“Ik heb de mogelijkheid om deel te nemen aan een studiereis naar Curaçao. Deze reis heb ik nodig om mijn werkzaamheden als dyslexiebehandelaar op ZZP basis goed vorm te kunnen geven. Hoe zit het met de reis- en verblijfskosten? Je schrijft dat deze beperkt aftrekbaar zijn? Wat is beperkt?”

Wanneer zijn kosten van buitenlandse seminars aftrekbaar?

Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, let de belastingdienst op het motief. Als duidelijk is dat je de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijke belangen van je onderneming, accepteren ze de kosten als aftrekpost.

Op de site van de belastingdienst is ook nog het volgende te lezen: ”U bent als ondernemer vrij om te bepalen welke kosten u voor de onderneming maakt en hoeveel. Wij bemoeien ons daar gewoonlijk niet mee. Alleen als uw kosten vergeleken met de zakelijke belangen erg hoog zijn, kunnen wij ingrijpen: er mag dan worden getoetst of er tussen die twee nog wel een redelijke verhouding is.”

Twee dingen staan dus voorop: motief en redelijke verhouding tussen kosten en zakelijke belangen. Deze problematiek komt volledig aan de orde bij aftrek van kosten van buitenlandse seminars. Hierbij roepen plaatsen als Monaco en Marbella meer vragen op dan Gdansk of Chernobyl.

Huidige beroep, motief en redelijke verhouding

In eerste instantie zal de belastingdienst nagaan of de inhoud van dat seminar een duidelijk verband heeft met je huidige beroep. Het moet gaan om in stand houden of uitbreiden van je kennis. Als het een studie voor een nieuw beroep betreft, valt die onder scholingskosten en dan zijn btw, reis- en verblijfkosten niet aftrekbaar.

Als dat buitenlandse seminar in Marbella duidelijk gericht is op je huidige beroep, komt de vraag naar het motief. Is het motief volledig zakelijk of zijn er in privé voordelen? Het motief is lastig te beoordelen. Als je alleen dat seminar volgt en daarna naar huis gaat, dan loopt de aftrekbaarheid geen gevaar. Maar als je verblijfsperiode duidelijk langer is dan de duur van het seminar, word je motief minder overtuigend. En als je ook nog je partner meeneemt, wordt het verhaal nog lastiger.

Tenslotte de redelijke verhouding. Dat betreft de verhouding tussen de kosten en de zakelijke belangen. Als je een zeer bescheiden inkomen uit je onderneming haalt, is een duur seminar uit zakelijke overwegingen minder geloofwaardig.

Beoordeling van de hierboven genoemde vragen

Kevin:

Betreft geen seminar maar meer een reis om de zakelijke mogelijkheden te verkennen. In principe is een zakenreis volledig aftrek baar. Het zal moeilijk zijn om de zakelijke aspecten van deze reis overtuigend zichtbaar te maken. En als starter is de omzet van zijn reisbureau waarschijnlijk nog zo bescheiden dat het belang van die reis ongeloofwaardig is.

Jayden:

Die studiereis heeft alles in zich om afgekeurd te worden. De studie is vaag en motief niet overtuigend, Het zakelijk belang voor zijn huidige functie lijkt nauwelijks aanwezig.

Willemijn:

Deze studie lijkt te voldoen aan de voorwaarden, zeker als ze er geen vakantie aan vast knoopt en/of samen met haar partner reist.

Kosten beperkt aftrekbaar

Als een buitenlands seminar voldoen aan de eisen voor kostenaftrek, gelden er wel beperkingen. Omdat aan dit soort kosten altijd privé voordelen zitten zijn de studiekosten voor maximaal 80% (2017 73,5%) aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Voor de aftrek van de reis- en verblijfkosten van seminars, congressen en studiereizen geldt een maximum van €1.500 per jaar (wet IB, artikel 3.16).

Voor de btw gelden weer andere regels. Het is goed om daarmee bij de inrichting van je administratie rekening te houden.

BTW over onderverhuur bedrijfsruimte; pas jij de regels correct toe?

Btw over onderverhuur van een kantoor- of bedrijfsruimte is een lastig onderwerp. Onze klanten stellen daar regelmatig vragen over. In dit artikel gaan we in op een van die vragen.

Je huurt voor je eenmanszaak een bedrijfsruimte. Over die huur betaal je btw. De bedrijfsruimte is eigenlijk iets te groot voor jouw bedrijf en nu kun je een deel van de ruimte verhuren aan een andere ondernemer.

Moet je dat doen of niet? En moet je btw over onderverhuur berekenen?Lees meer

BTW bij invoer van goederen uit niet-EU landen; het proces

BTW bij invoer, hier krijg je mee te maken als je goederen vanuit een niet-EU land in Nederland brengt. Dat heet invoeren. Als je goederen invoert, ben je btw verschuldigd. Soms geldt het nultarief en er zijn vrijstellingen.

Wij krijgen hierover vaak vragen van onze klanten die een webshop hebben. Zodra die willen beginnen met goederen inkopen in landen buiten de EU (vaak China), voelen zij zich erg onzeker over de regels.

Dit artikel beschrijven we in hoofdlijnen de regels voor btw bij invoer in Nederland. Als je invoert in een ander EU-land gelden in principe dezelfde regels, want de btw is geharmoniseerd in de EU, maar de uitvoering verschilt per land.

Samenloop invoer en levering

Als je goederen van buiten de EU invoert in een EU-land, moet je bijna altijd btw betalen. Daarnaast heb je de btw die je aan je klant in rekening brengt bij de verkoop (in btw jargon: wegens levering). In de btw-wetgeving zijn dat twee afzonderlijke feiten. Beide feiten kunnen zich tegelijkertijd voordoen.

Als jij als Nederlandse ondernemer de goederen zelf invoert (of laat invoeren) vindt de levering aan jou plaats in het niet-EU land van je leverancier. Dat is de plaats waar je de beschikking krijgt over de goederen. Je bent dan geen Nederlandse btw verschuldigd over de levering. Je bent wel btw bij invoer verschuldigd.

Als de goederen worden ingevoerd in Nederland door jouw leverancier, krijgt jouw leverancier te maken met btw bij invoer. De levering aan jou vindt dan plaats in Nederland en over die levering moet jij dan btw betalen volgens de verleggingsregeling.

Het lijkt dan alsof je 2x betaalt, een keer btw bij invoer en een keer bij levering. Maar dat is niet het geval. Jouw leverancier kan de btw over de invoer terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst.

Douane procedure

Alle goederen die je invoert in Nederland, moet je melden bij de Douane.  De melding moet je doen in de vereiste vorm. Dit noemt men aanbrengen.

Na melding krijgen de goederen de status “goederen in tijdelijke opslag” totdat ze een douanebestemming krijgen. Tot dan mogen de goederen uitsluitend op door de douane goedgekeurde plaatsen verblijven. Vervolgens moet je aangifte voor een douanebestemming doen.

Douanebestemming en btw bij invoer

Bij de douane gemelde goederen kunnen via een douaneaangifte een bestemming krijgen, bijvoorbeeld:

 • vrije verkeer; dit is de eigenlijke invoer, daarna staan de goederen ter vrije beschikking van de importeur.
 • douane-entrepot; de goederen worden opgeslagen onder douanetoezicht.
 • uitvoer; de goederen verlaten weer de EU.

Elke bestemming heeft zijn eigen regels. In dit artikel beperken we ons tot “vrije verkeer” waardoor je de goederen daadwerkelijk invoert.

Dat gaat als volgt. Je betaalt de rechten bij invoer en de omzetbelasting en daarna staan de goederen ter vrije beschikking van jou. Voor sommige goederen geldt een vrijstelling voor de btw.

Douaneaangifte

De douaneaangifte om de goederen onder een douanebestemming te plaatsen, kan schriftelijk of mondeling. De douaneaangifte kan iedereen doen die de goederen kan melden bij de Douane en die de benodigde documenten kan overleggen.

Je moet de hoeveelheid administratie en de benodigde kennis die vereist is voor dit proces niet onderschatten. Daarnaast moeten je bepaalde formaliteiten in acht nemen, zoals het overleggen van facturen en het beschikbaar houden van de goederen voor controle door de Douane.

Gezien de benodigde kennis kun je vaak beter een douane-expediteur inschakelen voor het doen van aangifte. Hiervoor maken die gebruik van een elektronisch aangiftesysteem waarmee ze snel en flexibel de aangiften kunnen indienen.

Heffen van de btw bij invoer

De btw die je vanwege de invoer moet betalen, wordt op dezelfde wijze geheven als de rechten bij invoer. Als de goederen middels een douaneaangifte in het vrije verkeer worden gebracht, moeten de rechten bij invoer worden betaald.

Daarvoor ontvang degene die de aangifte heeft gedaan een “uitnodiging tot betaling”. Hierop staat ook het bedrag van de verschuldigde btw.  Degene die de aangifte heeft gedaan, moet de btw betalen.

In veel gevallen wordt de btw bij invoer echter niet geheven via een “uitnodiging tot betaling”. De heffing van de btw wordt dan verlegd naar de gewone periodieke aangifte btw van jou (jij bent de importeur).

Je geeft dan de btw bij invoer aan in je normale kwartaal aangifte btw en je trekt deze btw ook af als voorbelasting (als je recht hebt op aftrek van btw). Per saldo betaal je dus niets. Hiervoor is een zogenaamde vergunning artikel 23 nodig.

Btw bij invoer en vergunning artikel 23

De vergunning kun je schriftelijk aanvragen bij je belastingkantoor. De voorwaarden zijn:

 • Je woont in Nederland of je bent daar gevestigd als ondernemer.
 • Je importeert regelmatig goederen vanuit niet-EU landen.
 • Uit jouw administratie blijkt duidelijk hoeveel je moet betalen aan btw bij invoer.

Grondslag en tarief voor de btw bij invoer

De btw bij invoer wordt berekend over de douanewaarde. De douanewaarde is de werkelijk te betalen prijs door degene die de goederen invoert of laat invoeren. Hieronder vallen in ieder geval:

 • inkoopprijs
 • rechten bij invoer
 • accijns
 • heffingen
 • commissie
 • verpakking
 • vervoer
 • verzekering.

Voor de btw bij invoer gelden de normale tarieven (21%, 9% en 0%). Er is ook een lijst met vrijstellingen. Voor vrijstelling bij invoer is vaak een vergunning nodig. Als de btw bij invoer kan worden afgetrokken, is het aanvragen van een vergunning niet zinvol.

Vrijstelling voor btw bij invoer <€22

Voor invoer van goederen met geringe waarde (<€22) geldt voor particulieren een vrijstelling voor de btw bij invoer.

Deze vrijstelling wordt veel benut door webshops. Die laten deze goederen rechtstreeks leveren vanuit een niet-EU land. Daardoor hebben ze een flink prijsvoordeel t.o.v. dezelfde goederen die vanuit een EU-land worden geleverd. Binnen de Europese Commissie bestaan plannen om deze vrijstelling op te heffen vanwege de concurrentie vervalsing.

Vrijblijvend advies

Je ziet dat je met veel regels te maken krijgt als je begint met invoer van goederen. Wij kunnen je op dit gebied adviseren. Dat voorkomt dat je later geconfronteerd wordt met naheffingen en boetes.

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Mail ons of bel ons. Of laat je gegevens achter. Wij nemen dan snel contact met je op voor een vrijblijvend adviesgesprek over btw bij invoer en nog veel meer.

BTW bij dropshipping; welke fiscale regels gelden voor je webwinkel?

De regels voor de BTW bij dropshipping kunnen nogal ingewikkeld zijn. Vooral het land van vestiging van leverancier en klant zijn bepalend. Steeds meer webwinkels maken gebruik van dropshipping.

Wat veel webwinkels vergeten, is dat je daardoor vaak te maken krijgt met buitenlandse BTW. Je hebt dan de plicht om in die landen te registreren voor de BTW en daar aangifte te doen. En dat is duur!

Hoe werkt dropshipping?

Dropshipping is een logistieke oplossing voor webwinkels. Via je webwinkel verkoop je producten aan particulieren. In plaats van zelf een pakketje naar je klant te sturen, laat je dat doen.

Iedere bestelling stuur je direct door naar jouw leverancier. Die verstuurt het pakketje rechtstreeks naar jouw klant. Dus geen voorraad en het hele logistieke proces blijft buiten de deur.

Plaats van levering

Voor de heffing van de BTW is de “plaats van levering” een belangrijk begrip. Doordat de producten niet meer worden afgeleverd bij jouw webwinkel, verandert de plaats van levering en daardoor verandert de heffing van de BTW bij dropshipping.

Wij krijgen veel vragen van webwinkels over de BTW regels. Wij zorgen ervoor dat we dit goed regelen voor onze klanten. Wil jij daar ook meer over weten? Mail ons of bel ons!

BTW bij dropshipping afhankelijk van land leverancier/klant

Bij dropshipping stuurt je leverancier (A uit land 1) jouw producten rechtstreeks naar je klanten (C uit land 3). Jij bent als verkoper (B uit Nederland) juridisch eigenaar van de producten en jij geeft de opdracht voor de verzending. Jij hebt dan te maken met 2 transacties voor de BTW:

 • De transactie A-B waarbij jij eigenaar wordt van de producten
 • De transactie B-C waarbij je de producten verkoopt aan particulier C.

De BTW heffing is afhankelijk van de combinatie land 1 en land 3. Hieronder beschrijven we drie mogelijkheden.

Je leverancier is gevestigd in Nederland

Als je leverancier in Nederland is gevestigd, is de situatie eenvoudig. Je hebt voornamelijk met de Nederlandse BTW te maken. Alleen voor de verkoop naar andere EU-landen (afstandsverkopen) heb je te maken met buitenlandse BTW indien je boven de drempel uitkomt.

Je leverancier is gevestigd in Duitsland (EU-land)

Is jouw leverancier gevestigd is in een ander EU-land dan heb je te maken met lokale BTW. De plaats van levering voor je inkoop is Duitsland. Het product blijft in Duitsland (want van daaruit wordt het verstuurd naar jouw klant) en jij krijgt dus een factuur met Duitse BTW.

Die Duitse BTW kun je niet terugvragen via de normale aangifte BTW in Nederland, maar dat loopt via een wat omslachtige procedure met een drempel. (Als je geluk hebt, stuurt je leverancier je uit onkunde een factuur zonder BTW).

Omdat je verkoopt vanuit Duitsland heb je te maken met de Duitse btw. Voor verkopen geldt meestal de regeling afstandsverkopen en soms de Duitse BTW. De NL btw speelt in deze situatie geen rol.

Bij verkoop in een niet-EU-land (export) geldt het nul-tarief voor de aangifte in Duitsland. Je hebt wel te maken met regels voor invoer en verkoop in dat niet-EU-land.

Je leverancier is gevestigd in China (niet-EU-land)

Als jij je producten koopt bij een leverancier in China, ben jij invoerrechten en invoer BTW verschuldigd over de douanewaarde (tenzij de leverancier zorgt voor invoer). De douanewaarde is de waarde van het product plus invoerrechten en bijkomende kosten als verpakking en vervoer.

Die invoer BTW betaal je in het land waar je de producten invoert, meestal het land waar je klant woont. Voor die verkoop moet je lokale BTW rekenen en je moet dus registreren en aangifte doen in het land van je klant.

Je kunt ook het product vanuit China voor rekening van je particuliere klant laten vervoeren en invoeren. De levering van het product aan jouw particuliere klant vindt dan plaats in China. Je hebt dan niet te maken met NL btw en je hebt niets te maken met btw en invoerrechten in het land van je klant.

Bij verkoop in een niet-EU-land heb je niets te maken met de Nederlandse BTW (maar wel met de regels in dat niet-EU-land).

Verzorgen BTW bij dropshipping duur

Zoals je ziet kan dropshipping ertoe leiden dat je in meer landen moet registreren  en aangifte moet doen voor de BTW. Als je dat zelf wil doen, kost je dat veel tijd en als je het laat doen, kost je dat relatief veel geld.

Registreren voor de BTW in buitenland

Het zal duidelijk zijn dat veel webwinkels zich niet laten registreren in het buitenland. En als dat een niet-EU-land is en als jij daar op bescheiden schaal producten verkoopt via je webwinkel, denk ik niet dat het topprioriteit is van de buitenlandse belastingdienst om je een naheffingsaanslag op te leggen. Maar het zijn wel de regels!

Voor registratie in EU-landen ligt dat anders. Als de NL Belastingdienst bij controle constateert dat je btw moet betalen in een ander EU-land, zullen zij dat doorgeven aan de belastingdienst van dat EU-land.

Nederlandse BTW bij dropshipping?

Er zijn ook webwinkels die op hun verkoopfacturen voor buitenlandse klanten standaard de Nederlandse BTW vermelden. Die BTW dragen ze dan af in Nederland. Maar dat is natuurlijk onjuist.

Als de buitenlandse BTW van toepassing is, kun je dat niet afkopen door in Nederland BTW te betalen. De verplichting om in dat buitenland btw te betalen blijft.

Doe er je voordeel mee!

Je ziet dat je te maken hebt met veel regels. Wij kennen die regels en passen die al jaren toe voor onze klanten.

Wil je zeker weten dat alles goed zit, kijk dan eens of Boekhoudbedrijf voor MKB inzetten een goed idee is voor je. Wij zorgen dat alles in orde is en  jij draagt niet langer onterecht Nederlandse BTW af.

Meer handige informatie? Kijk wat onze website je te bieden heeft.

Vraag of opmerking? Wij horen graag van je, bel ons of laat je gegevens achter. Wij maken dan snel een afspraak.

Pagina 1 van 3123