Vrijblijvend adviesgesprek
Nu aanmelden

Meld je aan voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Overweeg je om je administratie uit te besteden? Vraag dan nu een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wij kijken dan direct mee naar de mogelijke besparingsopties!

Belastingtips

Uitleg van inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting voor MKB ondernemers. Informatie over aftrekposten voor ondernemers.

Verhuur Plus met btw of verhuur van onroerend goed zonder btw

Verhuur Plus betekent dat een verhuurder meer verhuurt aan zijn huurder dan alleen de kale vloeroppervlakte van onroerend goed. Hierbij valt te denken aan multifunctionele ruimten waarbij naast de ruimte allerlei aanvullende diensten geleverd worden.

Voor een Verhuur Plus situatie geldt een uitzondering op de hoofdregel van btw-vrijstelling voor verhuur van onroerend goed.  En dat is interessant, want dan kan de verhuurder de btw op zijn investering en op zijn kosten terug vragen.

De vraag is nu wanneer kan verhuur van ruimte met aanvullende diensten als één algemene met btw-belaste dienst kwalificeren, verder aangeduid als Verhuur Plus. En welke factoren spelen hierbij dan een rol?

Definitie van verhuur

Volgens het Europese Hof van Justitie moet onder verhuur worden verstaan:

het aan een ander verschaffen van de exclusieve ( d.w.z. met uitsluiting van gebruik door derden) bevoegdheid om voor een overeengekomen tijdsduur en tegen een vergoeding een onroerende zaak te gebruiken als ware de ander eigenaar”.

Bij het ter beschikking stellen  van een ruimte die niet economisch zelfstandig te gebruiken is, is het nog maar de vraag of sprake is van “verhuur “ zoals gedefinieerd voor de btw. Immers, de exclusieve bevoegdheid om een ruimte te gebruiken is in het geding.

Verder kenmerkt het hof de verhuur als een in de regel betrekkelijk passieve activiteit die enkel verband houdt met het tijdsverloop en vrijwel geen toegevoegde waarde van betekenis  oplevert.

Verhuur van onroerend goed of Verhuur Plus?

Verhuur van onroerend goed is vrijgesteld van btw terwijl aanbieden van een commerciële dienst is belast met 21% btw.

Heeft de huurder ook recht op het gemeenschappelijke gebruik van een ander deel van het gebouw? Bijvoorbeeld de receptie, de lift of de kantine in een kantorencomplex? Dan gaat het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen op in de verhuur van de gehuurde ruimte.

Naast de ruimte worden vaak ook ander voorzieningen aangeboden waarvan men gebruik kan maken. Voorbeelden zijn schoonmaak, bewaking, catering, beamer en geluidsinstallatie. Als uitgangspunt geldt dat nog steeds sprake is van verhuur. Er is dus niet “zomaar” sprake van Verhuur Plus.

Verhuur Plus in de jurisprudentie

In de jurisprudentie is aangegeven dat zaak gerelateerde handelingen die tot normale werkzaamheden van een verhuurder behoren, van verhuur geen Verhuur Plus maken. Dit is slechts anders als door de andere handelingen het passieve karakter van de verhuur verloren gaat.

Aan de hand van de aanwezige jurisprudentie kunnen we met zekerheid zeggen dat in de volgende gevallen sprake is van Verhuur Plus:

 • verhuur van een geluidsstudio inclusief alle voorzieningen;
 • verhuur van een theaterzaal inclusief diverse voorzieningen; en
 • de exploitatie van een golfbaan.

De vraag is waar de grens ligt, want genoemde gevallen staan nogal ver af van multifunctionele kantoorruimte.

Verhuur van vergaderruimte

Verhuur van vergaderruimten staat dichter bij de huidige situatie dan het voorbeeld van de golfbaan.

Voor ondernemers die vergaderruimte verhuren, is het in de praktijk vrijwel niet mogelijk om bij kortdurende verhuur bij steeds wisselende huurders na te gaan of deze voldoen aan de voorwaarden voor belaste verhuur. Vanwege deze praktische problemen is het volgende goedgekeurd.

Onder voorwaarden wordt goedgekeurd dat de verhuur vergaderruimte wordt belast met btw zonder dat de verhuurder en de huurder hiervoor hoeven te kiezen. Voorwaarden voor deze goedkeuring zijn:

 • de huurder huurt vergaderruimte voor maximaal 1 maand
 • de huurder gebruikt de gehuurde ruimte uitsluitend als  vergaderruimte
 • de verhuurder maakt aan de huurder duidelijk kenbaar dat de verhuur van de ruimte belast plaatsvindt, bijvoorbeeld door een vermelding op de prijslijst of een bepaling in de huurovereenkomst.

Van belang blijkt het kortdurende karakter van de verhuur.

Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant (RBZWB: 2017:4216 van juni 2017)

Belanghebbende stelt zalen tegen vergoeding ter beschikking aan haar gebruikers. Over de vergoeding wordt btw berekend. In dit kader verricht belanghebbende de volgende handelingen waarvoor zij geen afzonderlijke vergoeding aan de gebruikers berekent:

 • heet bezoekers welkom en geleidt hen naar de zalen
 • verzorgt de schoonmaak van de zalen
 • deelt de zalen in naar de wensen van haar gebruikers
 • verzorgt de verwarming of koeling en de verlichting van de zalen
 • verzorgt het toezicht op en het beheer van de zalen
 • geeft gelegenheid om gebruik te maken van internet doordat in het hele gebouw wifi aanwezig is.

De zalen worden zowel  langdurig als voor incidenteel gebruik ter beschikking gesteld. Belanghebbende heeft hiervoor twee standaardovereenkomsten, een voor langdurig en een voor kortstondig gebruik. Naar aanleiding van het langdurig gebruik heeft de inspecteur van BD de aftrek van voorbelasting beperkt omdat deze volgens hem gedeeltelijk toerekenbaar is aan de vrijgestelde verhuur van de zalen.

De rechtbank oordeelt dat de dienstverlening van belanghebbende (de terbeschikkingstelling van zalen) voor de btw-heffing als één prestatie moet worden beschouwd. Deze dienst is niet aan te merken als de verhuur van onroerend goed, maar als een btw-belaste dienst van eigen aard. Voor een aftrekbeperking is derhalve geen plaats.

Wanneer is er sprake van het aanbieden van Verhuur Plus?

Het is niet mogelijk om met 100% zekerheid  te bepalen wanneer er sprake is van een vrijgestelde onroerende verhuur met bijkomende diensten en wanneer er sprake is van met btw belaste Verhuur Plus.

Uit voorgaande zijn echter wel degelijk elementen af te leiden die van belang zijn om van vrijgestelde verhuur een btw belaste Verhuur Plus te maken:

 • Contract met één prijs voor gehele pakket, ook nuts voorzieningen. De prijs moet veel hoger zijn dan de huurprijs van alleen het onroerend goed zodat ook hiermee wordt ondersteund dat aanvullende diensten worden geleverd.
 • Kortlopende contracten voor een duidelijk afgebakende periode, bijvoorbeeld een uur, dag of week en bij voorkeur  korter dan 1 maand.
 • Ingerichte ruimtes (bureau, tafel, stoel, ….) die de klant niet mag veranderen, de klant mag bijvoorbeeld de ruimte niet schilderen.
 • Ter beschikking stellen van gelegenheid voor internet, printen en kopiëren.
 • Inzet van personeel voor bijvoorbeeld ontvangst, receptie, post, hulp bij gebruik van voorzieningen in de ruimtes, enz.

Ik noem hier niet koffie, thee, water, toiletten, beamer, flipover en scherm omdat die zeer waarschijnlijk tot de “normale” werkzaamheden van de verhuurder gerekend zullen worden die van verhuur geen Verhuur Plus maken.

Bovengenoemde elementen vind je ook in hoge mate terug bij aanbieders van flexibele werkplekken, diensten die met btw zijn belast.

Bij een eventuele  discussie met de Belastingdienst over de btw zal het oordeel afhangen van de feiten en omstandigheden. En daarbij is er altijd de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

 

Buitenlandse seminars op idyllische locaties; kosten aftrekbaar?

Buitenlandse seminars volgen in Monaco, Marbella of Los Angeles en dan gesponsord door de fiscus. Wie wil dat niet?

Wij krijgen er veel vragen over en daarom leggen we in dit artikel de regels uit voor aftrek van kosten voor buitenlandse seminars. Als we in dit artikel de aanduiding buitenlandse seminars gebruiken, vallen daaronder ook congressen en studiereizen.

Voorbeelden van vragen over buitenlandse seminars

Op onze website hebben we de laatste maand bijvoorbeeld de volgende vragen gekregen:

Door Kevin op 29 mei 2018:

“Ik ben een online reisbureau begonnen voor reizen naar Amerika en Canada. Wanneer kan ik reizen naar deze landen aanmerken als studiereis en zijn deze ook aftrekbaar?”

Door Jayden op 23 mei 2018:

“Momenteel werk ik met probleemjongeren in de regio Amsterdam, daarnaast geef ik nog voetbalclinics aan jongeren. Aankomende zomer ga ik naar Miami en Los Angeles om daar onderzoek te doen naar hoe het voetbal daar is ontwikkeld en wat ik daarin kan betekenen. Daarbij zal ik om mijn expertise te vergroten kijken hoe de probleemjongeren in Los Angeles worden behandeld. Echter maak ik persoonlijk nog een tussenstop in Las vegas van 4 dagen. Kan ik alle kosten buiten Las Vegas om indienen (Verblijf Miami, LA en vlucht NL-Miami-Los Angeles -NL).”

Door Willemijn  op 7 mei 2018:

“Ik heb de mogelijkheid om deel te nemen aan een studiereis naar Curaçao. Deze reis heb ik nodig om mijn werkzaamheden als dyslexiebehandelaar op ZZP basis goed vorm te kunnen geven. Hoe zit het met de reis- en verblijfskosten? Je schrijft dat deze beperkt aftrekbaar zijn? Wat is beperkt?”

Wanneer zijn kosten van buitenlandse seminars aftrekbaar?

Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, let de belastingdienst op het motief. Als duidelijk is dat je de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijke belangen van je onderneming, accepteren ze de kosten als aftrekpost.

Op de site van de belastingdienst is ook nog het volgende te lezen: ”U bent als ondernemer vrij om te bepalen welke kosten u voor de onderneming maakt en hoeveel. Wij bemoeien ons daar gewoonlijk niet mee. Alleen als uw kosten vergeleken met de zakelijke belangen erg hoog zijn, kunnen wij ingrijpen: er mag dan worden getoetst of er tussen die twee nog wel een redelijke verhouding is.”

Twee dingen staan dus voorop: motief en redelijke verhouding tussen kosten en zakelijke belangen. Deze problematiek komt volledig aan de orde bij aftrek van kosten van buitenlandse seminars. Hierbij roepen plaatsen als Monaco en Marbella meer vragen op dan Gdansk of Chernobyl.

Huidige beroep, motief en redelijke verhouding

In eerste instantie zal de belastingdienst nagaan of de inhoud van dat seminar een duidelijk verband heeft met je huidige beroep. Het moet gaan om in stand houden of uitbreiden van je kennis. Als het een studie voor een nieuw beroep betreft, valt die onder scholingskosten en dan zijn btw, reis- en verblijfkosten niet aftrekbaar.

Als dat buitenlandse seminar in Marbella duidelijk gericht is op je huidige beroep, komt de vraag naar het motief. Is het motief volledig zakelijk of zijn er in privé voordelen? Het motief is lastig te beoordelen. Als je alleen dat seminar volgt en daarna naar huis gaat, dan loopt de aftrekbaarheid geen gevaar. Maar als je verblijfsperiode duidelijk langer is dan de duur van het seminar, word je motief minder overtuigend. En als je ook nog je partner meeneemt, wordt het verhaal nog lastiger.

Tenslotte de redelijke verhouding. Dat betreft de verhouding tussen de kosten en de zakelijke belangen. Als je een zeer bescheiden inkomen uit je onderneming haalt, is een duur seminar uit zakelijke overwegingen minder geloofwaardig.

Beoordeling van de hierboven genoemde vragen

Kevin:

Betreft geen seminar maar meer een reis om de zakelijke mogelijkheden te verkennen. In principe is een zakenreis volledig aftrek baar. Het zal moeilijk zijn om de zakelijke aspecten van deze reis overtuigend zichtbaar te maken. En als starter is de omzet van zijn reisbureau waarschijnlijk nog zo bescheiden dat het belang van die reis ongeloofwaardig is.

Jayden:

Die studiereis heeft alles in zich om afgekeurd te worden. De studie is vaag en motief niet overtuigend, Het zakelijk belang voor zijn huidige functie lijkt nauwelijks aanwezig.

Willemijn:

Deze studie lijkt te voldoen aan de voorwaarden, zeker als ze er geen vakantie aan vast knoopt en/of samen met haar partner reist.

Kosten beperkt aftrekbaar

Als een buitenlands seminar voldoen aan de eisen voor kostenaftrek, gelden er wel beperkingen. Omdat aan dit soort kosten altijd privé voordelen zitten zijn de studiekosten voor maximaal 80% (2017 73,5%) aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Voor de aftrek van de reis- en verblijfkosten van seminars, congressen en studiereizen geldt een maximum van €1.500 per jaar (wet IB, artikel 3.16).

Voor de btw gelden weer andere regels. Het is goed om daarmee bij de inrichting van je administratie rekening te houden.

BTW over onderverhuur bedrijfsruimte; pas jij de regels correct toe?

Btw over onderverhuur van een kantoor- of bedrijfsruimte is een lastig onderwerp. Onze klanten stellen daar regelmatig vragen over. In dit artikel gaan we in op een van die vragen.

Je huurt voor je eenmanszaak een bedrijfsruimte. Over die huur betaal je btw. De bedrijfsruimte is eigenlijk iets te groot voor jouw bedrijf en nu kun je een deel van de ruimte verhuren aan een andere ondernemer.

Moet je dat doen of niet? En moet je btw over onderverhuur berekenen?Lees meer

BTW bij invoer van goederen uit niet-EU landen; het proces

BTW bij invoer, hier krijg je mee te maken als je goederen vanuit een niet-EU land in Nederland brengt. Dat heet invoeren. Als je goederen invoert, ben je btw verschuldigd. Soms geldt het nultarief en er zijn vrijstellingen.

Wij krijgen hierover vaak vragen van onze klanten die een webshop hebben. Zodra die willen beginnen met goederen inkopen in landen buiten de EU (vaak China), voelen zij zich erg onzeker over de regels.Lees meer

Pagina 1 van 3123