Vrijblijvend adviesgesprek
Nu aanmelden

Meld je aan voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Overweeg je om je administratie uit te besteden? Vraag dan nu een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wij kijken dan direct mee naar de mogelijke besparingsopties!

Risico beheersing

Een MKB ondernemer loopt risico’s: debiteurenrisico, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, personeelsconflicten, langdurig ziek personeel en nog veel meer. Hier vind je Informatie voor risicobeheersing.

Meerwerk in de bouw; 7 praktische tips om snel betaald te krijgen

Meerwerk betaald krijgen zonder lastige discussies met de klant. Dat is belangrijk voor aannemers, schilders, installateurs,  enz. Wij hebben in onze praktijk nogal wat ondernemers in de bouw. We horen regelmatig dat ze ernstig verschil van mening hebben met hun opdrachtgevers over meerwerk.

In praktijk blijkt meerwerk vaak de aanleiding tot bouwgeschillen en verliezen op debiteuren.

Meerwerk betaald krijgen zonder discussie

Het is belangrijk om door jou uitgevoerde meerwerk betaald te krijgen zonder discussie. Die discussies zijn vervelend en ze kosten je veel tijd en geld. Vaak wordt uiteindelijk (een deel van) het meerwerk niet betaald.

En na afronding van het project blijft er een ontevreden klant achter. Uit onderzoek is bekend dat zo’n klant  zijn werkelijke of vermeende slechte ervaringen aan ongeveer 8 anderen verteld. Een tevreden klant vertelt dat aan slechts 2-3 anderen.

Wat is meerwerk?

Meerwerk is werk dat uitgaat boven de in het bestek of overeenkomst beschreven verplichting van jou ten opzichte van je klant. Dus als jouw klant iets wil toevoegen of veranderen aan het afgesproken werk, spreek je van meerwerk.

Stelpost of meerwerk?

Er zijn 2 soorten stelposten.

De 1e soort stelpost waarbij de klant op de invulling weinig tot geen invloed meer heeft, moet je beschouwen als een afgegeven richtprijs.  Zo’n stelpost neem je op als bij het sluiten van de overeenkomst van een bepaald gedeelte de prijs niet of slechts grof is te bepalen. Als je een richtprijs hebt bepaald, dan mag je deze richtprijs met niet meer dan 10% overschrijden, tenzij jij jouw klant tijdig voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding hebt gewaarschuwd.

De 2e soort stelpost waarbij de opdrachtgever nog veel invloed heeft, betreft een verandering of toevoeging in het overeengekomen werk (meerwerk). Bijvoorbeeld de stelpost voor de kosten van een nog door de klant te kiezen keuken. De extra kosten kunnen uiteraard gefactureerd worden.

Kosten van meerwerk factureren

Jij kunt de kosten van meerwerk alleen in rekening brengen als je jouw klant vooraf hebt verteld dat de veranderingen extra kosten met zich mee brengen en je moet ook inzicht geven in de hoogte van die kosten. Zie artikel 7:755 BW. Doe je dat niet? Dan hoeft jouw klant de extra kosten niet te betalen.

Het geldt niet als jouw klant zelf had moeten begrijpen dat zijn wensen zouden leiden tot extra kosten. Dit is ook afhankelijk van zijn kennis op dit gebied. En dit leidt gemakkelijk tot verschil van mening.

Het moge duidelijk zijn dat je bij meerwerk maar beter vooraf duidelijk en schriftelijk afspraken kunt maken.

Praktische tips om meerwerk betaald te krijgen

  1. De offerte is belangrijk, dat is het startpunt. Als die onduidelijk is, is ook onduidelijk of afwijkt van de afspraken. Beschrijf in de offerte daarom nauwkeurig welke resultaten jij gaat leveren voor de aangeboden aanneemsom. Beschrijf ook eventuele zaken die jij niet gaat doen, bijvoorbeeld afval afvoeren of bouwvergunning aanvragen.
  2. Als een klant aanpassingen wil op de goedgekeurde overeenkomst of op het bestek, beschrijf dan die aanpassingen, en laat je klant dat ondertekenen of schriftelijk bevestigen. Daarmee heb je een bewijs van de aanpassingen.
  3. Als de aanpassingen extra kosten met zich meebrengen, maak dan een begroting van die kosten. Laat vervolgens die begroting ondertekenen door de klant. En als de extra kosten nog niet te begroten zijn geef dan schriftelijk aan dat de extra kosten nog onduidelijk zijn en waar de uiteindelijke kosten vanaf hangen.
  4. Meer werk kan leiden tot uitloop van de planning. Die uitloop moet je vooraf melden en de kosten ervan opnemen in de kosten van het meerwerk. Overigens, moet je als aannemer of installateur altijd rekening houden met enig meerwerk. Pas wanneer het meerwerk aanzienlijk wordt, zeg meer dan 10% van de aanneemsom, kan er sprake zijn van recht op termijnverlenging.
  5. Moet meerwerk altijd worden uitgevoerd? In principe wel. Er zit wel een grens aan die verplichting. Als het totaal van de extra kosten wegens meerwerk boven een bepaalde grens (zeg 15% van de aanneemsom) komt, lijkt er een redelijke grond om  het meerwerk te weigeren. Maar waarom zou je meerwerk weigeren als je er een gezonde marge op hebt? Het is denkbaar dat jij meerwerk mag weigeren als daardoor jouw planning onredelijk wordt verstoord. In ieder geval heb je dan recht op termijnverlenging.
  6. Mag jij het meerwerk opschorten bij onenigheid over de prijs? Stel dat je vooraf geen overeenstemming bereikt over de prijs van het meerwerk. Of jouw klant is van mening dat wat jij meerwerk noemt onderdeel is van de opdracht. Mag je dan het werk opschorten? Als de prijs marktconform is en het belang voor jou is groot, dan mag je het werk opschorten. Als in redelijkheid aangenomen kan worden dat jij prijsovereenstemming  zal bereiken en jouw klant ook gaat betalen, dan mag dat niet. Het mag ook niet als het prijsverschil gering is. Je kunt dan schriftelijk bezwaar maken en aankondigen dat je bijvoorbeeld een arbitrage procedure gaat starten.

Advies voor ondernemers in de bouw

Je ziet dat het maken van duidelijke en schriftelijke afspraken met jouw klant van groot belang is. Wij wijzen de ondernemers in de bouw onder onze klanten daarop. En omdat wij veel ervaring hebben met aannemers, installateurs, enz. kunnen we ze vaak daarbij helpen.

We helpen je dus niet alleen met de boekhouding en belastingen. Dat is de basis en die moet in orde zijn. Maar wij helpen je met alles wat bijdraagt aan gezonde financiën en winst.

LLP; rechtsvorm combineert de voordelen van een vof en BV

LLP is de afkorting van de Engelse Limited Liability Partnership. Deze rechtsvorm is ideaal voor kleine ondernemers. Ze houden soms recht op startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-vrijstelling en hun privé vermogen is goed beschermd.

Wanneer je onderneming in zwaar weer komt of failliet gaat ben je met een LLP beter beschermd dan met een BV. Voor de belastingheffing geniet je vaak de voordelen van een eenmanszaak.Lees meer

Uitkeringstoets bij een BV; dividend is risico voor dga

De uitkeringstoets maakt uitkeren van dividend moeilijker. En als je BV goed loopt, is het wel fijn als je een deel van die winsten als dividend kunt uitkeren.

De uitkeringstoets is in 2012 ingevoerd als onderdeel van de regels bij de Flex-BV. Het doel is om te voorkomen dat de continuïteit van een BV in gevaar komt door (dividend) uitkeringen aan de aandeelhouders.

Als jij als dga bij uitkering van dividend niet voldoet aan deze uitkeringstoets, ben je persoonlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten van de BV.

Wat is de uitkeringstoets?

Uitsluitend de algemene vergadering van aandeelhouders kan beslissen over uitkeringen aan de aandeelhouders. Je kunt hierbij denken aan dividenduitkeringen of inkoop van eigen aandelen.

Vooral de dividend uitkering is van belang. Immers, als je onderneemt vanuit een vennootschap, wil je op enig moment een deel van de winst laten uitkeren. Uitkering van dividend komt daarom vaak voor.

In de wet is sinds 2012 vastgelegd dat het bestuur goedkeuring moet geven aan het besluit tot uitkering (artikel 2.216 BW).

Het bestuur kan dus de uitkering weigeren. Echter alleen indien zij voorziet dat de vennootschap na de uitkering haar schulden niet meer kan betalen. Anders dreigt persoonlijke aansprakelijkheid voor het bestuur.

In onze klantenkring bestaat het bestuur meestal uit één of twee dga’s. In het vervolg van dit artikel zullen we spreken over de dga.

Balanstest en uitkeringstoets

Voorheen bevatte de wet eisen over het wettelijk minimumkapitaal van een vennootschap. Dit stel je vast met de zogenaamde balanstest. Met de balanstest wordt gecontroleerd of het eigen vermogen van de vennootschap na uitkering groter is dan de reserves die volgens de wet of statuten aanwezig moeten zijn.

De balanstest is niet het probleem. De pijn zit in de uitkeringstoets. In het nieuwe BV-recht is de dga verplicht om bij elke uitkering aan de aandeelhouders na te gaan of de BV kan blijven voldoen aan haar verplichtingen. Hierbij moet rekening gehouden worden met liquiditeit, solvabiliteit, investeringen en dreigende claims.

Het is onduidelijk hoe je dat moet doen en hoever je vooruit moet kijken. Meestal wordt aangenomen dat die termijn 1 jaar is, maar dat is niet zeker. De wet geeft geen harde criteria voor de continuïteitstest.

De nieuwe wetgeving spreekt specifiek over de BV en niet over de NV. De uitkeringstoets is dus niet voorgeschreven voor een NV.

Hoever reikt de aansprakelijkheid van de dga

Als in geval van faillissement blijkt dat je niet al te lang van te voren uitkeringen aan jezelf als dga hebt gedaan, heb je een probleem. Als je ten tijde van de uitkering had kunnen voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet meer in staat is haar schulden te betalen, ben je volgens artikel 2.216 BW als dga aansprakelijk voor het tekort.

Echter, stel dat komt vast te staan dat de uitkering een oorzaak is van het faillissement. Dan kan je als dga aansprakelijk gesteld worden voor het volledige tekort. Onterecht goedkeuring geven aan een uitkering kan worden aangemerkt als onbehoorlijke taakvervulling. En bij onbehoorlijke taakvervulling, ben je als dga hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige tekort in het faillissement.

Als deze situatie aan de orde is, zullen curatoren en Belastingdienst deze mogelijkheid zeker benutten.

Rol van de accountant bij de uitkeringstoets

Gezien het risico van persoonlijke aansprakelijkheid, is een goede documentatie en zorgvuldig uitvoering van de uitkeringstoets noodzakelijk. De meeste dga’s zullen bij een voornemen tot dividenduitkering hun accountant vragen of het dividend kan worden uitgekeerd.

Als die accountant verstandig is, zal hij die toets niet uitvoeren. Het is immers de verantwoordelijkheid van jou als dga. Hij kan wel op basis van jouw aannames een liquiditeitsprognose voor je opstellen. Die prognose kan jou ondersteunen bij het nemen van je beslissing.

Het moge duidelijk zijn dat zo’n prognose opstellen tijd en geld kost. En dat komt bij elke dividenduitkering terug.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de dga

Je kunt uiteraard een aansprakelijkheidsverzekering sluiten. Het is echter de vraag of die verzekering dekking geeft in geval van een onterecht gegeven goedkeuring aan een dividenduitkering. Daarvoor zou je de polis eens kritisch moeten laten bekijken.

Wil jij ook financiële zekerheid?

Onze klanten vragen ons tegenwoordig of ze een dividend uitkering mogen doen. Wij zijn in staat hen goede ondersteuning te geven en we gaan niet op de stoel van de dga zitten.

Wij bespreken de verwachtingen van de dga en wijzen zo nodig op de risico’s. De documentatie van het besluit en de afwegingen daarbij zijn ook belangrijk. Vaak maken we een liquiditeitsprognose om te ondersteunen bij de besluitvorming.

Heb jij ook behoefte aan goede ondersteuning bij je besluiten over financiële en fiscale zaken? Bel ons of mail ons. Of vul een contactformulier in en wij nemen snel contact met je op.

Niet betalende klanten vermijden: 5 tips

Niet betalende klanten zijn een schrikbeeld voor ZZP’ers. Je hebt uitstekende diensten of producten geleverd en de klant kan of wil niet betalen.

Dit risico loop je als je goederen of diensten levert die niet direct bij levering betaald worden. In dat geval verschaf je de koper in feite krediet en loop je debiteurenrisico. Pas na ontvangst van betaling van de rekening verdwijnt dat risico.Lees meer

Facturen sneller betaald krijgen, 8 tips

Klanten die niet betalen, de nachtmerrie van elke starter en ZZP’er. Ondernemers hebben debiteuren en lopen daarom debiteurenrisico. Zodra je goederen hebt afgeleverd of diensten hebt verleend, ontstaat een vordering. Het hebben van een vordering op een derde “hoort er bij”. Een vordering verdwijnt door de betaling van de factuur. Het is daarom belangrijk om je facturen sneller betaald te krijgen.

Betalingsconflicten komen vaak voor, hierbij kan of wil de klant niet betalen. Lees meer

Debiteurenrisico beheersen

Debiteurenrisico is het risico dat een klant waaraan je goederen of diensten geleverd hebt, niet kan of wil betalen. Dit risico ontstaat als je goederen of diensten levert die niet direct bij levering betaald worden. In dat geval verschaf je de koper in feite krediet en loop je risico dat dit niet terugbetaald gaat worden. Pas na ontvangst van betaling van de rekening verdwijnt dat risico.

Debiteurenrisico is voor ondernemers een gebruikelijk risico, zelfs zo dat de belastingdienst Lees meer

Pagina 1 van 212