Vrijblijvend adviesgesprek
Nu aanmelden

Meld je aan voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Overweeg je om je administratie uit te besteden? Vraag dan nu een vrijblijvend adviesgesprek aan. Wij kijken dan direct mee naar de mogelijke besparingsopties!

De BV

Voor BV’s gelden deels andere regels dan voor IB-ondernemers. Hier vind je voorbeelden van en uitleg over de specifieke regels.

BV of NV, welke rechtsvorm is de beste keus voor jouw bedrijf?

BV of NV? Je denkt misschien dat een NV alleen geschikt is voor grote beursgenoteerde ondernemingen. Maar dat is onjuist. In praktijk komt het maar zelden voor dat een klein bedrijf gedreven wordt vanuit een NV. Toch is dat heel goed mogelijk.

Voor kleine bedrijven in onze klantenkring is de BV met één of twee dga’s erg populair. En op die doelgroep is dit artikel gericht. Want deze doelgroep denkt ten onrechte niet aan de keus tussen een BV of NV. Sinds de invoering van de uitkeringstoets in 2012 voor BV’s, kan een NV echter een aantrekkelijke rechtsvorm zijn voor jouw onderneming.

De overeenkomsten tussen een BV of NV

De overeenkomsten tussen een BV of NV zijn groot, in feite lijken ze als twee druppels water op elkaar:

 • het zijn beide zelfstandige rechtspersonen
 • het kapitaal is verdeeld in aandelen
 • de aansprakelijkheid van aandeelhouders is maximaal tot volstorting van het kapitaal (zie uitkeringstoets hierna)
 • belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting
 • gebruikelijkloonregeling is van toepassing
 • Bij aandelen bezit van minstens 5% worden voordelen belast in box 2.

De verschillen tussen een BV of NV?

Er zijn ook verschillen tussen een BV of NV:

 • NV: aandelen aan toonder en op naam. BV: alleen aandelen op naam.
 • NV: minimum kapitaal €45.000. BV: minimum kapitaal €0,01.
 • NV: geen bijzondere aandeelsoorten. BV: stem- en winstrechtloze aandelen en flexibele regeling stemverhoudingen.
 • NV: beperking financiële steun bij verwerven aandelen in NV. BV: geen beperkingen.
 • NV: balanstest bij uitkeringen. BV: balanstest en uitkeringstoets bij uitkeringen.

Voor onze doelgroep, de BV met één of twee dga’s, is voornamelijk het verschil in kapitaal en de uitkeringstoets van belang.

Balanstest en uitkeringstoets

Met de balanstest wordt gecontroleerd of het eigen vermogen van de vennootschap na uitkering groter is dan de reserves die volgens de wet of statuten aanwezig moeten zijn. Die reserves zijn voor een NV minimaal €45.000 en voor een BV €0,01.

De uitkeringstoets moet bij elke (dividend) uitkering aan de aandeelhouders aantonen dat de BV in de toekomst kan blijven voldoen aan haar verplichtingen. Hierbij moet rekening gehouden worden met liquiditeit, solvabiliteit, investeringen en dreigende claims.

De periode in de toekomst moet minstens één jaar zijn en misschien wel langer. De wetgever heeft niet gespecificeerd hoe de toets moet worden uitgevoerd. Maar als je de toets niet goed uitvoert kan dat leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid.

BV of NV: wat is aantrekkelijker?

Een NV kan één aandeelhouder, één bestuurder en aandelen op naam hebben. Daardoor is het mogelijk om het verschil tussen een BV of NV flinterdun te maken.

Het verplichte hogere aandelenkapitaal van €45.000 zal in praktijk het belangrijkste verschil zijn. Als dit verschil geen bezwaar is, dan is sinds 2012 een NV vaak aantrekkelijker dan een BV. Immers, in 2012 is voor BV’s de uitkeringstoets ingevoerd.

Als je deze toets niet goed uitvoert, loop risico op privé aansprakelijkheid. Om die toets goed uit te voeren zal je veelal een beroep op je accountant moeten doen. Gezien de risico’s zal die daaraan de nodige tijd en aandacht aan  moeten besteden. En dat kost geld, bij iedere dividenduitkering opnieuw.

Je bedrijf voeren vanuit een NV maakt je onderscheidend ten opzichte van al die BV’s en is goed voor je imago.

BV omzetten naar NV?

Je kunt overwegen om je (goedlopende) BV om te zetten in een NV. Dat is voor een dga niet al te ingewikkeld.

De Algemene vergadering van Aandeelhouders moet een besluit nemen om de juridische structuur te wijzigen. En een notaris moet vervolgens nieuwe statuten opstellen.

Het minimum kapitaal van €45.000 is dan wel een aandachtspunt. Als er voldoende liquiditeiten zijn in de BV is dat geen probleem. Als dat er niet is, moet het eigen vermogen voldoende groot zijn. Daarvoor is een accountantsverklaring nodig.

Wil jij advies over de juiste rechtsvorm?

Zoals je ziet is het automatisch kiezen voor één of twee BV’s niet verstandig. De keus tussen een BV of NV moet je weloverwogen maken. Wil je daar meer over weten? Mail ons of bel ons. Of laat je gegevens achter op onze contactpagina. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Dividend uitkeren aan de dga; 5 valkuilen

Dividend uitkeren of loon uitbetalen: als dga kun je hoofdzakelijk op deze twee manieren geld uit je bv halen. Waar ligt het juiste evenwicht? Dividend uitkeren is vaak fiscaal aantrekkelijker dan loon uitbetalen maar je moet aan veel voorwaarden voldoen.

Over loon moet je tot 52% inkomstenbelasting betalen terwijl je over dividend 40% belasting moet betalen.Lees meer

Pensioen in eigen beheer; dga in dwangbuis

Pensioen in eigen beheer hangt veel dga’s als een molensteen om hun nek. De hoge pensioenverplichtingen maken dividend uitkeringen onmogelijk. Daarnaast vormen zijn die hoge verplichtingen een rem op de verkoop van het bedrijf.

Afstand doen van pensioenaanspraken leidt bijna altijd tot grote fiscale claims.Lees meer

Jaarrekening deponeren van micro en kleine BV

Elke BV moet een jaarrekening deponeren. De jaarrekening is het financieel verslag van een bedrijf over een bepaalde periode, meestal een kalenderjaar. De jaarrekening geeft de financiële situatie van het bedrijf weer aan het eind van de verslagperiode en de financiële mutaties gedurende de verslagperiode.Lees meer

Gebruikelijk loon dga; wanneer is een lager loon mogelijk?

Gebruikelijk loon geldt voor een directeur-grootaandeelhouder (dga). Die is onderworpen aan de zogenaamde gebruikelijkloonregeling. De regeling geeft regels voor het loon dat de dga minstens moet krijgen, het zogenaamde gebruikelijk loon.

De regeling is ingevoerd om te voorkomen dat een dga zichzelf geen of een zeer laag loon toekent om te profiteren van toeslagen of de lagere belastingdruk op dividend uitkeringen. De regeling is complex en de Belastingdienst controleert hier veel op. Wij krijgen dan ook veel vragen van onze klanten over dit onderwerp.

Belangrijk om dit goed te regelen en zo onaangename verrassingen te voorkomen. Bij ons ben je aan het juiste adres voor antwoorden dit soort vragen. Daarnaast voorzien we onze klanten via ons blog van achtergrond informatie. Daar profiteer jij ook van, doe er je voordeel mee! Wil je meer voordeel? Wij bespreken de mogelijkheden graag met je.

Wanneer is een lager dan gebruikelijk loon mogelijk?

Een lager dan gebruikelijk loon valt onder meer te overwegen voor een dga:

 • van een inactieve bv zoals een beleggings-, pensioen- of lijfrentevennootschap,
 • in een deeltijdfunctie,
 • die slechts een deel van het jaar in functie is,
 • van een vennootschap in een structurele verliessituatie,
 • van een vennootschap in een startsituatie.

Een lager dan het gebruikelijk loon is nooit een automatisme. Bij de beoordeling zal de belastingdienst vooral  laten meewegen of door een  lager dan gebruikelijk loon de mogelijkheid van dividenduitkeringen toenemen.

Lager dan gebruikelijk loon bij verliezen of in de startfase

Een verliessituatie of de opstart fase van jouw vennootschap kan een zakelijke reden zijn om jezelf voorlopig een lager dan gebruikelijk loon toe te kennen. Echter, een verlies- of startsituatie alleen zijn formeel niet voldoende om het loon naar beneden bij te stellen.

De gebruikelijkloonregeling kan rekenen op de bijzondere aandacht van de belastingdienst. En volgens de belastingplannen zal de regeling de komende jaren verder aangescherpt worden. Afstemming vooraf met de belastingdienst is verstandig en voorkomt verrassingen achteraf.

Beoordeling bij een holding-bv en werk-bv

De gebruikelijkloonregeling is van toepassing per vennootschap waarin de dga een direct of indirect aanmerkelijk belang heeft. Sinds 1 januari 2010 bestaat de zogenaamde doorbetaaldloonregeling.

Deze regeling houdt in dat als een werknemer ook werkzaam is bij een 2e  werkgever, deze laatste werkgever geen loonbelasting hoeft in te houden. De voorwaarde is dat de 2e  werkgever het loon uitbetaalt aan de 1e  werkgever en de 1e  werkgever het volledige loon aan de werknemer uitbetaalt. In een holdingstructuur  kan daardoor met gebruikmaking van de doorbetaaldloonregeling worden volstaan met één gebruikelijk loon voor de dga via de holding-bv.

Gebruikelijk loon minder dan €5.000

Is het gebruikelijk loon voor jouw situatie €5.000 of lager? En kun je dat aantonen? De grens van €5.000 geldt voor het totaal van je werkzaamheden voor alle vennootschappen waarin je een aanmerkelijk belang hebt. De grens geldt dus niet per onderneming.

Als het gebruikelijk loon ten hoogste €5.000 bedraagt, dan hoef je in het geheel geen gebruikelijk loon aan te geven. Deze bepaling is met name van belang voor bestuurders van passieve beleggings-, pensioen- en lijfrentevennootschappen.

Hoger dan gebruikelijk loon door de afroommethode

Naast de gebruikelijkloonregeling heeft de belastingdienst nog een mogelijkheid een hoger salaris vast te stellen door de zogenaamde afroommethode. Dit houdt in dat 70% van de winst (omzet minus kosten) als loon opgenomen moet worden. Dit maakt het bijvoorbeeld voor medisch specialisten al minder aantrekkelijk om hun salaris via een bv te laten lopen.

De bewijslast ligt overigens bij de inspecteur, die moet kunnen bewijzen dat de winst van een bv voor tenminste 90% voortvloeit uit de werkzaamheden van de dga zelf.

Uit de jurisprudentie blijkt dat de afroommethode weinig kans van slagen heeft als

 • er andere werknemers in dienst zijn van de bv,
 • er sprake is van een aandeel in een samenwerkingsverband.

Toets jouw situatie aan het doel van de regeling

Het doel van de regeling is om te voorkomen dat een dga zichzelf vooral dividend uitkeert i.p.v. loon om daardoor te profiteren van toeslagen of de lagere belastingen op dividenduitkeringen. In feite speelt dat uitsluitend voor grootverdieners die over een groot deel van hun loon 52% belasting betalen. Zolang je niet meer dan 42% inkomstenbelasting in box 1 betaalt, zijn de voordelen van een dividenduitkering gering.

Als er geen geld is in de vennootschap zal de belastingdienst in praktijk vrijwel altijd instemmen met een lager loon. Immers in die situatie kan er helemaal geen sprake zijn van oneigenlijk gebruik. Het eenvoudigste is om de BV aan te melden als inhoudingsplichtige en maandelijks een “nul” aangifte voor de loonbelasting doen. In december kijk je wat je aan liquide middelen hebt. Dit verminder je met het bedrag voor geplande investeringen. De rest moet je uitkeren als loon.

Daar tegenover zal een lager dan gebruikelijk loon weinig kans maken in een  (tijdelijke) verliessituatie bij een verder  gezonde vennootschap met voldoende vrij beschikbare reserves.

Voorkom onaangename verrassingen

Het op de juiste wijze omgaan met de gebruikelijkloonregeling zorgt ervoor dat je niet wordt geconfronteerd met onverwachte naheffingen. Op onze website vind je uitleg over tal van fiscale regels die, mits je ze goed toepast, besparingen opleveren of naheffingen voorkomen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Wij helpen al jarenlang dga’s met hun belastingen. Wij kennen de regels en passen die toe voor onze klanten. Wij helpen je niet alleen met de belastingen, maar we ontzorgen je compleet op administratie- en belastinggebied.

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Mail ons of bel ons en we nemen snel contact met je op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Geld lenen aan de eigen bv; video over hoe je dat doet

Geld lenen aan de eigen bv komt steeds vaker voor. Nu banken steeds minder bereid zijn een lening te verstekken, zien we in toenemende mate dat DGA’s zelf geld lenen aan de eigen bv uit hun privévermogen. Zo ontstaat de merkwaardige situaties dat bij een negatief advies van de bank,  de DGA wél bereid is tot geld lenen aan de eigen bv.Lees meer