Meer liquide middelen, 9 tips

Met liquide middelen bedoelen we geld in kas of op bankrekeningen en in beleggingen waarover je snel kunt beschikken. Een onderneming heeft altijd een zekere behoefte aan liquide middelen om salarissen te betalen, facturen te voldoen en goederen te kopen.

Voldoende liquide middelen is belangrijk. Gebrek aan liquide middelen maakt je bedrijfsvoering erg moeilijk. Het is zelfs de reden voor veel faillissementen!

Je liquide middelen nemen af als je veel geld nodig hebt om de dagelijkse zaken in uw bedrijf te runnen. Het geld dat je daarvoor nodig hebt noemen we werkkapitaal. Je moet daarom proberen je werkkapitaal zo klein mogelijk te houden, want dan heb je het meeste geld op je bankrekening.

Onder werkkapitaal vallen eenvoudig gezegd de voorraden grondstoffen en producten, onderhanden werk, debiteuren, crediteuren en te betalen belastingen.

Tip 1: Bewaak je voorraad

Voorraad is nodig om schommelingen in de aanvoer en verkoop op te vangen. Die voorraad kost geld en daarom zou je die zo klein mogelijk moeten houden. Voorraad vraagt ook opslagcapaciteit. Een loods met voorraad is dus eigenlijk een loods met geld waar je niet aan kunt komen.

Goed kijken naar je voorraad en deze verkleinen is een goede manier om een deel van dat geld beschikbaar te krijgen.

Een andere manier is afspraken maken met uw leveranciers over het betalen van de voorraad. Wellicht kun je afspraken maken over een langere betaaltermijn. Dat geeft je meer liquide middelen.

Tip 2: Zorg voor een goed debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is erg belangrijk. Het bestaat uit het beheersen van het debiteurenrisico en een goed facturatieproces. Het debiteurenrisico wordt beheerst door een aantal maatregelen voorafgaand aan het accepteren van een opdracht (maximum vorderingen per klant, betaaltermijnen, algemene voorwaarden, enz.). Een goed facturatieproces heeft te maken met tijdig factureren, snel aanmanen, goed contact met de debiteur, enz,).

Vind je het allemaal te veel werk om achter jouw geld aan te zitten, dan kunt u altijd nog denken aan factoring. Dan geeft je jouw vorderingen uit handen aan een andere bedrijf die het bedrag gaat innen. Je krijgt meteen je geld in ruil voor een percentage van het te factureren bedrag.

Energie stoppen in factoring en uw debiteurenbeheer heeft overigens een veel minder effect als jouw debiteur een (semi) overheidsinstelling is of een multinational.

Tip 3: Sturing op je crediteuren

Uiteraard moet jijzelf ook rekeningen betalen. Betaal rekeningen op de laatste dag van de betaaltermijn. Onderhandel bij grote aankopen met de leverancier over een langere betaaltermijn. Dat levert je gratis financiële ruimte.

Tip 4: Benut de fiscale oudedagsreserve

Door de opbouw van een fiscale oudedagsreserve, stel je de belasting over dat deel van de winst uit. Dat geld blijft in je onderneming. Je mag die oudedagsreserve op het moment dat het jou schikt weer afbouwen. Maak wel zichtbaar op je balans dat je nog moet afrekenen met de belastingdienst. Je zou niet de 1e ondernemer zijn die dit is vergeten en na jaren ineens verrast wordt door een extra belastingaanslag.

Let op: Als je op het moment van afbouw in een hoger tarief inkomstenbelasting valt dan op het moment waarop de reserve werd gevormd, dan kost je dit geld! Raadpleeg je boekhouder.

Tip 5: Benut de willekeurige afschrijving

Startende ondernemers (en soms ook gevestigde ondernemers) hebben de mogelijkheid van willekeurige afschrijving. Dat betekent dat je net zoveel mag afschrijven als je wil. Daarmee verlaag je jouw winst en behoef je de eerste jaren minder inkomstenbelasting te betalen. Dat extra geld blijft beschikbaar voor je onderneming.

Over de hele levensduur van je investering blijft de afschrijving hetzelfde. Het is een mogelijkheid om de belastingbetaling uit te stellen; het bespaart geen belasting! Het is hetzelfde effect als een ruimere betaaltermijn van een leverancier.

Tip 6: Tref een voorziening

Een voorziening is het reserveren van een deel van de winst voor een redelijkerwijs in de toekomst voorzienbare uitgaaf. Bijvoorbeeld een voorziening voor garantieverplichtingen, een voorziening voor niet opgenomen vakantiedagen van personeel en/of een voorziening voor groot onderhoud.

De reservering kun je nu in mindering brengen op je winst voor belastingen en daarmee stel je belastingbetaling uit.

Tip 7: Voeg een deel van de winst toe aan het ondernemingsvermogen

Uiteraard kunt u alles dat je verdient uitkeren als winst. Bedenk dat een toevoeging aan het ondernemingsvermogen een goede investering kan zijn. Zeker als je aan het groeien bent! Bij groei hoort vaak een steeds groter wordende behoefte aan werkkapitaal.

Tip 8: Liquiditeitenplanning

Zorg dat je een prognose hebt van je liquiditeitsbehoefte en je beschikbare liquide middelen. Wij hebben daarvoor tools beschikbaar waardoor een prognose niet veel werk is en gemakkelijk bij te stellen. Het grote belang hiervan is dat je niet verrast wordt door een tijdelijke dip in de beschikbare liquide middelen.

Tip 9: Regel een financiering

Voorzie je ondanks alle maatregelen toch nog perioden met onvoldoende liquide middelen? Regel dan een financiering. Banken zijn wat minder gemakkelijk met uitlenen dan vroeger. Maar als je aannemelijk kan maken dat je een financiering nodig hebt voor je liquiditeit dan staan ze daar nog steeds voor open. Zolang je geen gebruik maakt van die faciliteit behoef je daar niet of niet veel voor te betalen. Ga van dat geld overigens geen auto’s of machines kopen. Die moeten gefinancierd worden met een langlopend krediet.

 

Over de schrijver
Rien van der Wilt studeerde wiskunde, economie en financial accounting. Hij is de oprichter van Boekhoudbedrijf voor MKB, een online administratiekantoor. Woonplaats maak dus niet uit. Een intake kan middels bezoek, maar als je ver weg woont is intake via telefoon of video verbinding handiger. Privé: echtgenoot, vader, opa, hardloper, skiër, vrijwilliger.
Reactie plaatsen