Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers

Willekeurige afschrijving is een fiscale steun maatregel voor startende ondernemers. Om de maatregel te begrijpen, moet je weten wat afschrijven is.De aanschafkosten van een auto, machine of inventaris breng je niet in één keer ten laste van je winst, maar die kosten verdeel je over de gebruiksduur van die bedrijfsmiddelen. Dat noem je afschrijven.Ben jij een startende ondernemer? Voor jou bestaat als extra fiscale mogelijkheid de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers. Dan bepaal jij hoeveel en wanneer je afschrijft op de bedrijfsmiddelen die je in de startfase van jouw onderneming hebt gekocht. Je moet wel rekening houden met de restwaarde.

Willekeurige afschrijving als financiering

Bij willekeurig afschrijven zou je ervoor kunnen kiezen om je investering in één jaar af te schrijven tot de restwaarde. Daarmee verlaag je je winst zoveel als mogelijk is. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting en daarmee blijven jouw liquiditeiten maximaal. Dit is een goedkope manier van financiering.Let op, het is geen vermindering van de inkomstenbelasting. Je verschuift alleen het moment waarop je die inkomstenbelasting betaalt naar een later tijdstip!

Willekeurige afschrijving vertroebeld het winstcijfer

Als starter maak je de eerste jaren meestal maar een bescheiden winst. Het is dan dom om een grote afschrijving ten laste van je winst te brengen. Je willekeurige afschrijving door starterskan er beter voor kiezen om in die eerste jaren niet of minder af te schrijven. Je bewaart de afschrijvingskosten dan voor de jaren waarin je wel (voldoende) winst maakt.Met willekeurige afschrijving kun je afschrijving dus zowel naar voren halen als uitstellen. Daarmee verschuif je jouw belastingafdrachten in de tijd en stuur je je liquiditeiten. En dat is precies de bedoeling van de regeling.Er zijn ook nadelen. Als je in enig jaar veel afschrijfkosten ten laste van je winst brengt, verlaag je jouw belastbaar inkomen. Als je dan een hypotheek nodig hebt of een lening voor jouw bedrijf aanvraagt, werkt dat jou tegen. Verder heb je geen goed beeld meer van de winst van jouw bedrijf. Het is daarom verstandig om ook de winst te berekenen bij het toepassen van normale afschrijving.

Alleen voor startende ondernemers

Willekeurige afschrijving is in principe alleen een faciliteit voor startende ondernemers. De voorwaarden zijn:
  • Je onderneming is een eenmanszaak, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma.
  • Je voldoet aan de voorwaarden van de startersaftrek.
Als je aan de voorwaarden voldoet, gelden de volgende regels:
  • Je mag alleen willekeurige afschrijving toepassen op bedrijfsmiddelen die je kocht in de jaren dat je startersaftrek kon krijgen of in het jaar ervoor (het aanloopjaar).
  • Je mag niet willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarvoor je geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan krijgen.
Om in aanmerking te komen voor willekeurige afschrijving voor startende ondernemers, zijn investeringen in bedrijfsmiddelen gebonden aan een maximumbedrag per kalenderjaar. Het maximumbedrag is gelijk aan het maximumbedrag voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Je kunt dus dezelfde tabel gebruiken. Zijn jouw totale investeringen hoger dan dat maximum? Dan mag je zelf kiezen op welke bedrijfsmiddelen je willekeurig afschrijft.Opmerking: Door de economische crisis zijn in 2009, 2010, 2011 en 2e helft 2013 bepaalde varianten van willekeurige afschrijving ook toegestaan voor gevestigde ondernemers.

Willekeurige afschrijving herzien

Soms moet je de willekeurige afschrijving ongedaan maken. Dit moet als zich binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin je de investering deed, één van de volgende situaties optreedt:
  • Je verhuurt het bedrijfsmiddel.
  • Op de winst die je met het bedrijfsmiddel maakt, is een regeling van toepassing ter voorkoming van dubbele belasting (door Nederland en een ander land).
  • Je gebruikt het bedrijfsmiddel voor het bosbedrijf.
In deze gevallen bepaalt je de nieuwe boekwaarde van het bedrijfsmiddel op basis van normale afschrijving. Het verschil tussen de oude en nieuwe boekwaarde is winst in het jaar van de herziening.
Reactie plaatsen